MHP'Lİ HÜSEYİN SÖZLÜ'DEN, DANİYAL AVŞAR'A ZİYARET

abdullah - 17 Haziran 2022 Cuma

MHP'Lİ HÜSEYİN SÖZLÜ'DEN, DANİYAL AVŞAR'A ZİYARET

HÜSEYİN SÖZLÜ

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ge­nel Baş­ka­nı Dr. Del­vet Bah­çe­li’nin Baş­da­nış­ma­nı ve ön­ce­ki dö­nem Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Söz­lü, Tar­sus Süt Ürün­le­ri Ta­rım­sal Üre­ti­ci­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Da­ni­yal Av­şar’ı zi­ya­ret et­ti. Söz­lü, MHP Ada­na es­ki İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ok­tay Apa­ka ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da Tar­sus­lu süt üre­ti­ci­le­ri­nin so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Baş­kan Av­şar ise, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, baş­ta Ta­rım ve Or­man Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ol­mak üze­re böl­ge Mil­let­ve­kil­le­ri­nin süt üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı­na da­ha çok des­tek ver­me­le­ri­ni is­te­di.