TARSUS’TAN, İLK HAC  KAFİLESİ UĞURLANDI
Yazar: abdullah - 17 Haziran 2022 Cuma

TARSUS’TAN, İLK HAC KAFİLESİ UĞURLANDI

HAC KAFİLESİ

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da iki yıl­dır ya­pı­la­ma­yan hac zi­ya­ret­le­ri ye­ni­den baş­lar­ken, Tar­sus’tan da ilk Hac ka­fi­le­si dua­lar­la uğur­lan­dı. Me­di­ne'ye gi­den 55 ha­cı ada­yı için Tar­sus Ulu Ca­mi­i önün­de tö­ren dü­zen­le­nir­ken, kut­sal top­rak­la­ra gi­de­cek ha­cı aday­la­rı­nın mut­lu­luk ve he­ye­can­la­rı­nın yüz­le­ri­ne yan­sı­dı­ğı gö­rül­dü. Kur'an ti­la­ve­tiy­le baş­la­yan uğur­la­ma tö­re­nin­de ko­nu­şan Tar­sus Müf­tü­sü Ali Can, kut­sal top­rak­la­ra doğ­ru yo­la çı­kan ha­cı aday­la­rı­nı teb­rik eder­ken “Ce­na­bı Al­lah, çık­mış ol­du­ğu­nuz bu hac va­zi­fe­si­ni sağ­lık ve sıh­hat­le ta­mam­la­yıp, Tar­sus’a ge­ri dön­me­yi na­sip et­sin. Rabb'im du­ala­rı­mı­zı ka­bul et­si­n” de­di.