YENİCE ÜÇTEPELER MÜHİMMAT KOMUTANI TEĞMEN ERDEM, BAŞKAN MURAT KAYA’YI ZİYARET ETTİ
Yazar: abdullah - 17 Haziran 2022 Cuma

YENİCE ÜÇTEPELER MÜHİMMAT KOMUTANI TEĞMEN ERDEM, BAŞKAN MURAT KAYA’YI ZİYARET ETTİ

BORSA ZİYARETİ

Ye­ni­ce Üç­te­pe­ler Mü­him­mat Bö­lük Ko­mu­tan V. gö­re­vi­ne baş­la­yan Teğ­men­Bu­rak Oğul­can Er­dem, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya’ya zi­ya­ret­te bu­lun­du. Baş­kan Mu­rat Ka­ya, zi­ya­ret sı­ra­sın­da Teğ­men Er­dem’e  ‘ha­yır­lı ol­sun’ di­lek­le­ri­ni ile­te­rek “Tar­sus'un eko­no­mik ve sos­yal an­lam­da hak et­ti­ği ye­re gel­me­si için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yor, ça­ba­lı­yo­ruz. Tar­sus'un ge­li­ri­nin % 70'den faz­la­sı ta­rım­sal üre­tim sa­ye­sin­de ger­çek­leş­mek­te­dir. Tar­sus ova ve kır­sal­da çok ge­niş bir ara­zi­ye sa­hip. Kat­ma de­ğe­ri yük­sek ta­rım­sal üre­ti­min ya­pıl­dı­ğı şeh­ri­mi­zin ti­ca­ret ve sa­na­yi­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si, da­ha iyi ya­şam ko­şul­la­rı­nın ken­ti­mi­ze su­nul­ma­sı­na ça­lı­şı­yo­ruz. Ye­ni gö­re­vi­niz­de ba­şa­rı­lar, sağ­lık ve hu­zur için­de ha­yır­lı gö­rev­ler ve ha­yır­lı hiz­met­ler di­le­ri­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.            (Ha­ber Mer­ke­zi)