TARSUS 100. YIL HEMZEMİN  GEÇİDİ YENİDEN DÜZENLENDİ
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

TARSUS 100. YIL HEMZEMİN GEÇİDİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Hemzemin geçitte onarım

 (Tar­sus Ko­or­di­nas­yo­n ) Tar­sus’ta ol­duk­ça yo­ğun şe­kil­de kul­la­nı­lan ve Tur­ku­az Çar­şı­sı ya­nın­da yer alan 100. yıl hem­ze­min ge­çi­di ta­ma­men ye­ni­len­di. Ray­lı sis­te­min re­vi­ze edil­di­ği ça­lış­ma kap­sa­mın­da, bo­zuk ze­min Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ta­ma­men sö­kül­dü. Ka­sım Eken­ler Bul­va­rı üze­rin­de yer alan 100. Yıl hem­ze­min ge­çi­di, kent tra­fi­ği­nin ku­zey­gü­ney hat­tın­da ula­şı­mın sağ­lan­ma­sı için ol­duk­ça yo­ğun şe­kil­de kul­la­nı­lı­yor. Sü­rü­cü­le­rin ya­nı sı­ra özel ge­rek­si­nim­li araç kul­la­nan bi­rey­le­rin ve ya­ya­la­rın­da sık­lık­la kul­la­nıl­dı­ğı ge­çi­din bo­zuk ze­mi­ni, ula­şım­da sı­kın­tı­la­ra ne­den olur­ken, ge­çiş gü­ven­li­ği­ni de teh­li­ke­ye atı­yor­du. Ekip­ler kı­sa sü­re­de ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­dı Hem­ze­min ge­çit­te TCDD ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ray­lı sis­te­min bu­lun­du­ğu nok­ta­lar­da re­vi­ze ve dü­zen­le­me iş­le­mi ye­ri­ne ge­ti­ril­di. TCDD ekip­le­riy­le eş za­man­lı ça­lış­ma yü­rü­ten Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol ya­pım ve ba­kım ekip­le­ri, hem­ze­min ge­çi­din üst ya­pı­sı­nı oluş­tu­ran as­falt yü­ze­yi ta­ma­men sök­tü. Yo­lun tes­vi­ye edil­me­si­nin ar­dın­dan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, tüm ala­nı sı­cak as­falt­la kap­la­dı­lar. Pa­zar gü­nü ge­ce sa­at­le­rin­de baş­la­yan ve Pa­zar­te­si gün bo­yu sü­ren kap­sam­lı ça­lış­ma, kı­sa sü­re­de ta­mam­lan­dı ve hem­ze­min ge­çit ye­ni­den araç ve ya­ya ge­çi­şi­ne açıl­dı.