ÇYDD Tarsus Şubesinde Pasta  ve Sertifikalı Mezuniyet Etkinliği
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

ÇYDD Tarsus Şubesinde Pasta ve Sertifikalı Mezuniyet Etkinliği

ÇYDD MEZUNİYET ETKİNLİĞİ

ÇAĞ­DAŞ Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği (ÇYDD) Tar­sus Şu­be­si­nin ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­di­ği pas­ta­lı ve ser­ti­fi­ka­lı me­zu­ni­yet et­kin­li­ği coş­ku­lu bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ril­di. ÇYDD Tar­sus Şu­be­si'nde ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­li­ğe Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Av. Fer­da Aras, şu­be yö­ne­ti­ci­le­ri, me­zun olan öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı. Baş­kan Fer­da Aras, Et­kin­lik­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, "20212022 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın so­nu­na gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin me­zu­ni­yet kut­la­ma­sı­nı ya­pa­rak uğur­lu­yo­ruz. Yol­la­rı açık ve ay­dın­lık, şans­la­rı bol ol­sun" de­di. 103 üye­le­ri bu­lun­du­ğu­nu ve ih­ti­yaç sa­hi­bi 103 ilk, or­ta, li­se ve üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­ne kar­şı­lık­sız burs ver­me­nin gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Fer­da Aras, "Fa­ali­yet­le­ri­miz kap­sa­mın­da bi­li­min ve eği­ti­min çağ­daş bir ge­le­cek için vaz­ge­çil­mez ol­du­ğu­nu gös­te­ren Bi­li­min Ça­kıl Taş­la­rı (BÇT) Pro­je­si ile öğ­ren­ci­le­re bü­tün­cül bir ba­kış açı­sıy­la bi­lim­sel te­mel­li ve ana­li­tik dü­şün­me be­ce­ri­le­ri ka­zan­dı­rı­la­rak öğ­ren­ci­le­rin ge­li­şim­le­ri­nin des­tek­len­me­si­ni sağ­la­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Bu bağ­lam­da 2020 yı­lın­da Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği ile Bi­li­min Ça­kıl Taş­la­rı Bi­lim Oku­lu iş bir­li­ğiy­le ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je kap­sa­mın­da sos­yo­eko­no­mik açı­dan kı­rıl­gan grup­lar­da yer alan 5, 6, 7 ve 8. sı­nıf­ta­ki ÇYDD öğ­ren­ci­le­ri­ne sa­de­ce bil­gi ver­mek de­ğil, bil­gi­ye na­sıl ula­şı­la­bi­le­ce­ği­nin ve na­sıl kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­nin öğ­re­til­me­si­ni sağ­la­mış bu­lu­nu­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu. Bi­li­min Ça­kıl Taş­la­rı prog­ra­mı­nın ya­nı sı­ra ger­çek­leş­ti­ri­len Açı­lış ve Ka­pa­nış Top­lan­tı­la­rı, Mo­ti­vas­yon Eği­ti­mi, Ma­te­ma­tik Des­te­ği ve Ki­tap Söy­le­şi­si gi­bi ek et­kin­lik­ler­le öğ­ren­ci­le­re baş­ka des­tek­ler de sağ­la­dık­la­rı­nı, Pro­je­ye ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler ay­nı za­man­da ÇYDD Ge­nel Mer­ke­zi ve şu­be­le­ri­nin dü­zen­le­di­ği et­kin­lik­le­re ak­tif ola­rak ka­tıl­dık­la­rı­nı ifa­de eden Fer­da Aras, şun­la­rı kay­det­ti:"ICF Tür­ki­ye ve Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği (ÇYDD) iş bir­li­ğin­de 2016’dan bu ya­na sür­dü­rü­len “Ka­dın­lar­la El Ele­” pro­je­si­ni sür­dür­dük. Pro­je­ye ka­tı­lan ve pro­je­den fay­da­la­nan ka­dın­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız ge­ri bil­di­rim­ler ışı­ğın­da Ka­dın­lar­la El Ele’nin ger­çek­ten fay­da ve de­ğer üre­ten bir pro­je­dir. Pro­je­de eme­ği ge­çen­le­re her­ke­se çok te­şek­kür ede­riz".        (HA­BER MER­KE­Zİ)