MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN ÇALIŞMALARIYLA TARSUS’UN ŞAHİN MAHALLESİ’NDE YAŞANAN YOL SORUNLARI ORTADAN KALKTI
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN ÇALIŞMALARIYLA TARSUS’UN ŞAHİN MAHALLESİ’NDE YAŞANAN YOL SORUNLARI ORTADAN KALKTI

ŞAHİN MAHALLESİNİN YOL SORUNU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, kent ge­ne­lin­de ula­şım gü­ven­li­ği ve ka­li­te­si­nin art­ma­sı için, yol ye­ni­le­me ve as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Kent mer­ke­zin­de de­ği­şik nok­ta­lar­da önem­li ça­lış­ma­lar­la ula­şı­mı da­ha kon­for­lu ha­le ge­ti­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­de ise on­lar­ca yıl­dır ih­mal edi­len yol­la­rın stan­dart­la­rı­nı yük­sel­ti­yor. Tar­sus il­çe­si­ne bağ­lı Şa­hin Ma­hal­le­si’nde bo­zuk ze­mi­ni ve toz olu­şu­mu ne­de­niy­le şi­ka­yet­le­re ne­den olan Na­mık Ke­mal Cad­de­si ile bu cad­de­nin de­va­mı ni­te­li­ğin­de bu­lu­nan 3270 So­kak, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan, ze­min dü­zen­le­me iş­le­mi­nin ar­dın­dan sı­cak as­falt­la kap­lan­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, kent ge­ne­lin­de ula­şım gü­ven­li­ği­nin ve ka­li­te­si­nin art­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, va­tan­daş­la­rın da çek­ti­ği sı­kın­tı­la­rın son bul­ma­sı için yol ye­ni­le­me ve as­falt­la­ma iş­lem­le­ri­ne de­vam edi­yor. Bat­tı­çık­tı­lar­dan ye­ni yol ağ­la­rı­nın açıl­ma­sı­na, bo­zuk ze­min­li yol­la­rın ye­ni­len­me­sin­den bi­sik­let yol­la­rı­nın ya­pı­mı­na ka­dar kent ge­ne­lin­de ula­şım stan­dart­la­rı­nı yük­sel­ten ça­lış­ma­la­ra im­za atan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, de­za­van­taj­lı böl­ge­le­re de ka­li­te­li hiz­met­ler gö­tür­me­yi sür­dü­rü­yor. Tar­sus’un Şa­hin Ma­hal­le­si’nde bo­zuk ze­mi­ni ve toz olu­şu­mu ne­de­niy­le şi­ka­yet­le­re ne­den olan Na­mık Ke­mal Cad­de­si’nin 950 met­re­lik bö­lü­mü ile bu cad­de­nin de­va­mı ni­te­li­ğin­de bu­lu­nan 3270 so­ka­ğın yak­la­şık 650 met­re­lik kıs­mı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ze­min dü­zen­le­me iş­le­mi­nin ar­dın­dan sı­cak as­falt­la kap­lan­dı. “10 yıl­dır çö­zü­le­me­yen so­ru­nu­muz çö­zül­dü­” Geç­ti­ği­miz yıl da yi­ne Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 3217 So­kak üze­rin­de sı­cak as­falt se­rim iş­le­mi­nin uy­gu­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Şa­hin Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Hü­se­yin Ay­dın, “Va­hap Se­çer Baş­ka­nı­mı­zın se­çil­me­siy­le bir­lik­te ma­hal­le­miz­de, 10 yı­la ya­kın­dır çö­zü­le­me­yen 3217 so­ka­ğı­mız var­dı. ‘Ge­lir gel­mez ora­yı gi­de­re­ce­ğim’ de­di, yap­tı. İş­te da­ha son­ra bu Na­mık Ke­mal Cad­de­si, toz­dan top­rak­tan va­tan­daş­la­rı­mız du­ra­mı­yor­du; 3270 So­kak ile be­ra­ber. Va­hap Baş­ka­nı­mı­za ilet­tik, ‘çö­ze­ce­ğim’ de­di. Kı­sa bir sü­re­de de he­men ya­pı­mı­na baş­lan­dı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.   “Va­hap Baş­kan Tar­sus’un tüm ma­hal­le­le­ri­ne ay­rım yap­ma­dan hiz­met ve­ri­yo­r” Muh­tar Hü­se­yin Ay­dın, “Va­hap Baş­ka­nım var­sa, so­run yok. 180 ma­hal­le var, 180 ma­hal­le­ye de ay­rım­sız hiz­met ve­ri­yor. Biz Va­hap Baş­ka­nı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. Ma­hal­le ve hal­kı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. Va­hap Baş­kan ke­sin­lik­le ayı­rım yap­maz. Yap­tı­ğı ic­ra­at­lar­la da ayı­rım yap­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Tar­sus’un bü­tün ma­hal­le­le­ri­ne eşit de­re­ce­de hiz­met gi­di­yor. Ve Va­hap Baş­ka­nı­mı­zın ma­hal­le­le­ri­mi­ze gös­ter­di­ği hiz­met­ler­den do­la­yı, gös­ter­di­ği ya­kın­lık­tan do­la­yı ken­di­si­ne son­suz te­şek­kür edi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.