MHP MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK: “BİZLER OY  UĞRUNA SİYASET YAPMIYOR, ÜLKENİN GELECEĞİ ADINA SİYASET YAPIYORUZ”
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

MHP MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK: “BİZLER OY UĞRUNA SİYASET YAPMIYOR, ÜLKENİN GELECEĞİ ADINA SİYASET YAPIYORUZ”

VEKİL BAKİ ŞİMŞEK

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, MHP’nin he­pi­mi­zin ba­ba oca­ğı ve ana ku­ca­ğı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Biz­ler, oy uğ­ru­na si­ya­set yap­mı­yo­ruz, ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği adı­na si­ya­set ya­pı­yor ve bu top­rak­la­rın bin­ler­ce yıl da­ha Türk yur­du ola­rak kal­ma­sı için mü­ca­de­le edi­yo­ru­z” de­di. MHP Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek ‘A­dım Adım 2023 İl­çe İl­çe An­lat­ma ve Ay­dın­lat­ma’ top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da Art­vin’in Şav­şat il­çe­sin­de par­ti­li­ler­le bu­luş­tu. Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ram­da par­ti­li­le­re ses­le­nen MHP Mil­let­ve­ki­li Şim­şek “Kim ne der­se de­sin Tür­ki­ye’nin si­gor­ta­sı Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’dir. Sa­yı­mı­zın çok ya da az ol­ma­sı önem­li de­ğil. Dar­be ge­ce­si tank­la­rın üze­ri­ne çı­kan her­kes ‘Boz­kurt’ işa­re­ti ya­pı­yor. Ne­den ‘Boz­kurt’ işa­re­ti ya­pı­yor baş­ka bir işa­ret yap­mı­yor. Çün­kü hai­nin en kı­sa yol­dan an­la­ya­ca­ğı işa­ret ‘Boz­kurt’ işa­re­tiy­le ve­ri­lir. Do­la­yı­sıy­la bi­zim ha­yal­le­ri­miz var, bin yıl­dır ya­şa­dı­ğı­mız Ana­do­lu coğ­raf­ya­sı­nın bin­ler­ce yıl da­ha ya­şa­ma­sı için ça­lı­şı­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın öne­mi­ne de vur­gu ya­pan Mil­let­ve­ki­li Şim­şek “Cum­hur İt­ti­fa­kı ne­dir? di­yor­lar. Cum­hur İt­ti­fa­kı, Kıb­rıs’tır, 46 yıl­dır ka­pa­lı olan Ma­raş böl­ge­si­nin ye­ni­den kul­la­nı­ma açıl­ma­sı­dır. Cum­hur İt­ti­fa­kı, ma­vi va­tan­dır, Ak­de­niz’de Ka­ra­de­niz’de ara­nan ve bu­lu­nan do­ğal­gaz­dır. Cum­hur İt­ti­fa­kı, 86 yıl son­ra ye­ni­den ezan ses­le­ri­nin du­yul­du­ğu, Ku­ran oku­nan, na­maz kı­lı­nan Aya­sof­ya’dır. Cum­hur İt­ti­fa­kı, yıl­lar­dır ‘Ka­ra­bağ Türk’tür, Türk ka­la­cak­tır’ di­ye slo­gan atan, her bir ül­kü­cü, her bir Türk mil­li­yet­çi­si ‘Ka­ra­bağ Türk’tür Türk ka­la­cak­tır’ der­ken ora­da ye­ni­den ezan ses­le­ri­nin du­yul­ma­sı­dır.  Cum­hur İt­ti­fa­kı ile reh­ber Ku­ran, he­def Tu­ran he­de­fi­ne bir adım da­ha yak­la­şı­lıp Türk Dev­let­le­ri teş­ki­la­tı­nı ku­rup on­lar­ca yıl bir­bir­le­riy­le ge­çi­ne­cek ol­ma­sı­dır. Sa­yın Bi­na­li Yıl­dı­rım’ın o teş­ki­la­tın ba­şın­da ak­sa­kal­lı ola­rak ol­ma­sı­dır Cum­hur İt­ti­fa­kı. Ha­la an­la­mak is­te­me­yen­ler var, an­cak biz hiç usan­ma­dan an­lat­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” de­di. Ya­şa­nan so­run­la­rın hep­si­nin üs­te­sin­den ge­le­cek güç­te ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek “2023 se­çim­le­ri Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lı. Cum­hu­ri­ye­tin 100. yı­lın­da Tür­ki­ye CHP zih­ni­ye­ti­ne tes­lim edi­le­mez. Ata­türk’ün kur­du­ğu CHP ile bu­gün­kü CHP’nin hiç­bir ben­zer­li­ği kal­ma­mış­tır. Rah­met­li Baş­bu­ğu­muz Al­pars­lan Tür­keş, ‘CHP, Ata­türk’ün kur­du­ğu CHP ol­say­dı ben MHP’ni kur­maz­dım’ di­yor. Bu­gün­kü CHP oy al­mak uğ­ru­na iki­yüz­lü si­ya­se­ti­ne de­vam eden, git­ti­ği her yer­de fark­lı ko­nu­şan bir CHP’dir. Ge­nel Baş­ka­nı­mız sa­yın Dr. Del­vet Bah­çe­li Bey de Di­yar­ba­kır’da da ay­nı şe­yi ko­nu­şur, Van’da da, Tun­ce­li’de de ay­nı şe­yi ko­nu­şur. Tür­ki­ye’de bü­tün be­le­di­ye­le­ri ala­ca­ğı­mı­zı bil­sek, Mec­lis’te 600 ta­ne Mil­let­ve­ki­li­nin ta­ma­mı­nın Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nin Mil­let­ve­ki­li ola­ca­ğı­nı bil­sek, Fı­rat Yıl­maz Ça­kı­roğ­lu’nun ka­til­le­riy­le, Eren Bül­bül’ün ka­til­le­riy­le bir ol­ma­yız. Çün­kü bu­nu şe­hit­le­ri­mi­ze an­la­ta­ma­yız. Oy uğ­ru­na si­ya­set yap­mı­yo­ruz. Ül­ke­nin ge­le­ce­ği adı­na si­ya­set ya­pı­yo­ruz. Türk Mil­le­ti­nin ge­le­ce­ği adı­na si­ya­set ya­pı­yo­ru­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.