TARSUS’TA, KURBAN FİYATLARI  BELİRLEME KOMİSYONU TOPLANDI
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

TARSUS’TA, KURBAN FİYATLARI BELİRLEME KOMİSYONU TOPLANDI

TARSUS'TA KURBAN FİYATLARI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus’ta, 2022 Yı­lı Kur­ban Fi­yat­la­rı Be­lir­le­me Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sı, Tar­sus Ka­sap­lar Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Na­il Uçak baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı’nda ya­pı­lan top­lan­tı­ya Baş­kan Na­il Uçak’ın ya­nı sı­ra Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Mut­lu Ünal, Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Da­ni­yal Av­şar, Da­mız­lık Ko­yun Ke­çi Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği Bir­li­ği Baş­ka­nı Meh­met Ak­do­ğan ve Da­mız­lık Sı­ğır Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Nu­ri De­mir­baş ka­tıl­dı. Kur­ban Fi­yat­la­rı Be­lir­le­me Ko­mis­yo­nu Üye­le­ri, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de 2022 yı­lı için kur­ban­lık can­lı hay­van bas­kül fi­ya­tı­nı kü­çük­baş ko­yun 68.00 TL, kü­çük­baş ke­çi 68.00 TL ve bü­yük­baş hay­van için 65.00 TL ola­rak be­lir­le­di. Tar­sus Ka­sap­lar Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Na­il Uçak, top­lan­tı son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, kur­ban sa­tış fi­yat­la­rı­nın Mer­sin ve tüm il­çe­le­rin­de­ki üre­ti­ci ve tü­ke­ti­ci­le­ri­nin dü­şü­nü­le­rek ma­kul fi­yat ola­rak be­lir­len­di­ği­ni söy­le­di.