TARSUS BELEDİYESİ, 22 TON  SAMAN BALYASINI HAYVAN  ÜRETİCİLERİNE DAĞITACAK
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

TARSUS BELEDİYESİ, 22 TON SAMAN BALYASINI HAYVAN ÜRETİCİLERİNE DAĞITACAK

22 TON SAMAN DAĞITILACAK

Tarsus Belediyesi üreticiyi ve üretimi destek çalışmaları kapsamında belediye arazilerinden hasat sonrası elde ettiği 22 ton saman balyasını küçük ölçekli hayvan üreticilerine dağıtacak. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın çiftçilere ve üreticilere yönelik destekleri devam ediyor. Bu kapsamda 70 dönümlük belediye arazilerinde yapılan hasatlarda 35 ton buğday ile 2 buçuk ton arpa elde etti. Elde edilen buğday ve arpa hasadı sonrası ise 1100 adet balya saman elde edildi. Toplamda 22 ton ağırlığında olan saman balyaları Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın talimatları ile küçük ölçekli hayvan üreticilerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın üre­ti­ci­yi ve üre­ti­mi des­tek ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len pro­je­ler ile Tar­sus’ta dar ge­lir­li üre­ti­ci­le­re yö­ne­lik des­tek­ler de­vam edi­yor. Geç­ti­ği­miz yıl be­le­di­ye ara­zi­le­ri­ne eki­len buğ­day ve ar­pa eki­min­den el­de et­ti­ği 30 ton buğ­day ve ar­pa sa­ma­nı­nı, kü­çük öl­çek­li üre­ti­ci­ye he­di­ye eden Tar­sus Be­le­di­ye­si, bu yıl da 70 dö­nüm be­le­di­ye ara­zi­le­ri­ne eki­len ve ha­sat son­ra­sı el­de edi­len 22 ton bal­ya sa­ma­nı, geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan Tar­sus­lu üre­ti­ci­le­re üc­ret­siz ola­rak da­ğı­ta­cak. Üre­ti­ci ba­şı­na ve­ri­len or­ta­la­ma bal­ya sa­man ile hay­van­cı­la­rın 56 ay­lık yem ih­ti­ya­cı kar­şı­la­nı­yor. Bu ça­lış­ma sa­ye­sin­de; sa­ma­nın te­mi­ni ko­nu­sun­da hay­van üre­ti­ci­le­rin üze­rin­den önem­li bir mad­di yük alın­mış olu­yor. “E­MEK VE­REN, ALIN TE­Rİ DÖ­KEN ÜRE­Tİ­Cİ­LE­Rİ­Mİ­ZİN YA­NIN­DA­YI­Z” Üc­ret­siz sa­man da­ğı­tı­mı hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Boz­do­ğan, “Biz, Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak üret­me­nin ne ka­dar kıy­met­li ol­du­ğu­nun far­kın­da­yız. Bu far­kın­da­lık­la gö­re­ve gel­dik­ten son­ra da­ha ön­ce kul­la­nıl­ma­yan, atıl du­rum­da­ki be­le­di­ye ara­zi­le­ri­ni üre­ti­me ka­zan­dır­dık. Bu ara­zi­le­re bir­çok ekim yap­tı­ğı­mız gi­bi buğ­day ve ar­pa da ek­tik ve ha­sat­tan yak­la­şık 22 ton bal­ya sa­man el­de et­tik. El­de et­ti­ği­miz sa­man­la­rı ken­ti­miz­de üre­ti­ci­lik ya­pan ih­ti­yaç sa­hi­bi kü­çük öl­çek­li hay­van üre­ti­ci­le­ri­mi­ze üc­ret­siz da­ğı­tı­yo­ruz. Ta­rım ve hay­van­cı­lık­la iş­ti­gal eden, emek ve­ren, alın te­ri dö­ken, ge­çi­mi­ni üre­te­rek sağ­la­yan Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­ri­mi­ze des­tek ol­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. Tar­sus için üret­me­ye de­vam ede­ce­ğiz.” de­di..             (Tar­sus Be­le­di­ye­si)