TARSUS KAYMAKAMI OTCU’DAN,  GAZİ ÖZERİŞOĞLU’NA ZİYARET

abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

TARSUS KAYMAKAMI OTCU’DAN, GAZİ ÖZERİŞOĞLU’NA ZİYARET

KAYKMAKAM OTCU

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Tür­ki­ye'nin Su­ri­ye'de te­rör ör­güt­le­ri­ne yö­ne­lik ilk sı­nır öte­si ope­ras­yo­nu ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yan 2017 Fı­rat Kal­ka­nı Ha­re­kâ­tı sı­ra­sın­da ya­ra­la­nan Ga­zi Ay­han Öşe­ri­şoğ­lu’nu Şea­hit­ler­te­pe­si Ma­hal­le­si’nde­ki evin­de zi­ya­ret et­ti. Kay­ma­kam Ot­cu, Cu­ma Bu­laş­ma­la­rı kap­sa­mın­da ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da Ga­zi­miz ve ai­le­si ile bir sü­re soh­bet eder­ken, “Mil­le­ti­miz ve va­ta­nı­mız uğ­ru­na ca­nı­nı or­ta­ya ko­yan kah­ra­man Ga­zi­le­ri­mi­ze dev­le­ti­miz her za­man tüm im­kân­la­rı ile on­la­rın­da ya­nın­da ol­muş­tur.On­la­rın her tür­lü sı­kın­tı ve so­run­la­rın­da ka­pı­la­rı­mız ken­di­le­ri­ne so­nu­na ka­dar açık­tı­r” de­di. Kay­ma­kam Ot­cu’ya, İl­çe Müf­tü­sü Ali Can, İl­çe Em­ni­yet Ami­ri ve ma­hal­le muh­ta­rı Ru­hi Gün­gör de eş­lik et­ti.