BÜYÜKŞEHİR, ÇAMLIYAYLA’NIN  YÜKSEKLERİNDE KAR TEMİZLİK  ÇALIŞMASINA DEVAM EDİYOR
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

BÜYÜKŞEHİR, ÇAMLIYAYLA’NIN YÜKSEKLERİNDE KAR TEMİZLİK ÇALIŞMASINA DEVAM EDİYOR

YÜKSEK KESİMLERDE KAR TEMİZLİĞİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, yaz ay­la­rı­nın gel­me­si ile bir­lik­te To­ros­lar’ın zir­ve­le­ri­ne doğ­ru göç yol­cu­lu­ğu­na baş­la­yan Yö­rük­le­rin sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­sı için yük­sek ra­kım­lı nok­ta­lar­da kar kü­re­me ve yol aç­ma ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Yaz ay­la­rı­nın aşı­rı sı­cak­la­rın­dan et­ki­le­nen kü­çük­baş hay­van­la­rı­nı se­rin nok­ta­la­ra gö­tür­mek için yol­cu­lu­ğa baş­la­yan Yö­rük­le­rin, sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­sı için Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Muh­tar­lık İş­le­ri Da­ire­si ile Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ekip­le­ri, Çam­lı­yay­la’nın 3000 met­re­ye ya­kın nok­ta­la­rın­da kar kü­re­me ve yol te­miz­lik ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­yor. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, zor­lu do­ğa şart­la­rı­na rağ­men Çam­lı­yay­la Ça­tak mev­ki­in­den Sa­yın­ba­şı böl­ge­si­ne ka­dar olan böl­ge­de on­lar­ca ki­lo­met­re­lik yol ağın­da ça­lış­ma yü­rüt­tü. İş ma­ki­na­la­rı va­sı­ta­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma­da, Yö­rük­le­rin yük­sek ke­sim­le­re da­ha ko­lay ve gü­ven­li şe­kil­de ge­çiş yap­ma­la­rı sağ­la­nı­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri geç­ti­ği­miz gün­ler­de de Çam­lı­yay­la il­çe­si­nin di­ğer böl­ge­le­rin­de Yö­rük­ler için yol aç­ma fa­ali­ye­ti­ni ye­ri­ne ge­tir­miş­ti. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)