BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN,  JANDARMA TEŞKİLATI’NIN 183. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, JANDARMA TEŞKİLATI’NIN 183. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

JANDARMA TEŞKİLATI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı’nın ül­ke­mi­zin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nün ko­run­ma­sı, mil­le­tin hu­zur ve gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı için sar­sıl­maz bir inanç­la, mil­let ve va­tan sev­gi­siy­le gö­rev yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı’nın 183. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nün ko­run­ma­sın­da, ül­ke­miz­de hu­zur ve gü­ven­li­ğin sağ­lan­ma­sın­da üs­tün va­zi­fe an­la­yı­şıy­la gö­rev ya­pan Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı­mı­zın 183. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü kut­lu ol­sun. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin te­mel ku­rum­la­rın­dan bi­ri olan ve geç­mi­şi­miz­le ara­mız­da kök­lü bir bağ oluş­tu­ran Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı­mız, 183 yıl­dır va­tan­daş­la­rı­mı­zın hu­zur ve gü­ven­li­ği­ni te­min et­mek için var gü­cüy­le ça­lış­mak­ta­dır. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le, Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı­mı­zın ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yor, gö­rev­le­ri ba­şın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den kah­ra­man şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, ga­zi­le­ri­mi­zi min­net­le anı­yo­ru­m” de­di.