KAPLAN KİLTAŞ’TAN, BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN’A ZİYARET
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

KAPLAN KİLTAŞ’TAN, BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN’A ZİYARET

KILTAS-BOZDOGAN

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Tar­sus Ma­de­ni Sa­nat­kâr­lar Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Kap­lan Kil­taş, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ı zi­ya­ret ede­rek, Sa­na­yi Si­te­si es­naf­la­rı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Kap­lan Kil­taş, zi­ya­ret sı­ra­sın­da, Ke­mal­pa­şa Sa­na­yi Si­te­si baş­ta ol­mak üze­re Dev­let Has­ta­ne­si ar­ka­sın­da bu­lu­nan es­ki Sa­na­yi Si­te­si’nin yol­la­rı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı an­la­tır­ken, ki­ra­cı olan es­naf­lar için de ye­ni bir Sa­na­yi Si­te­si’ne ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.Baş­kan Kil­taş, geç­ti­ği­miz gün­ler­de kalp kri­zi so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den İs­hak Boz­do­ğan için Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan’a sa­bır ve baş­sağ­lı­ğı di­lek­le­rin­de de bu­lun­du.