MİLLETVEKİLİ KILAVUZ’DAN,  TARSUSLU PENÇE-KİLİT GAZİSİ BURAK KARABELEN’E ZİYARET
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

MİLLETVEKİLİ KILAVUZ’DAN, TARSUSLU PENÇE-KİLİT GAZİSİ BURAK KARABELEN’E ZİYARET

KILAVUZ'DAN GAZİ ZİYARETİ

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP( Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ol­cay Kı­la­vuz, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan Ku­zey Irak’ta dü­zen­le­nen Pen­çe­Ki­lit Ope­ras­yo­nun­da ya­ra­la­nan Tar­sus­lu Pi­ya­de Uz­man Ça­vuş Bu­rak Ka­ra­be­len’i ve ga­zi­le­ri te­da­vi gör­dük­le­ri has­ta­ne­de zi­ya­ret et­ti. Mil­let­ve­ki­li Kı­la­vuz ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­te, Ga­zi Bu­rak Ka­ra­be­len’e ve ai­le­si­ne geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ile­te­rek, ga­zi­le­rin Türk mil­le­ti­nin onur, gu­rur ve if­ti­har kay­na­ğı ol­du­ğu­nu söy­le­di. MHP Mil­let­ve­ki­li Kı­la­vuz ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da şu ifa­de­le­re yer ver­di: “Va­ta­nı­mı­zın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü, Türk mil­le­ti­nin na­mus ve şe­re­fi, Türk bay­ra­ğı­nın şan­lı dal­ga­lan­ma­sı uğ­ru­na ser­den ge­çen kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi te­da­vi gör­dük­le­ri has­ta­ne­de zi­ya­ret ede­rek soh­bet et­tik. Türk mil­le­ti; te­rör­le mü­ca­de­le­de gö­zü­nü kırp­ma­dan en ön saf­ta yer alan, ce­sa­re­ti­mi­zi, gü­ve­ni­mi­zi ve mo­ra­li­mi­zi ar­tı­ran, ha­in­le­ri dök­tü­ğü kan­da bo­ğan, ha­va­da, ka­ra­da ve de­niz­de Türk mil­le­ti­ne düş­man­lık eden­le­re göz aç­tır­ma­yan, bö­lü­cü te­rö­rist­le­re ne­fes al­dır­ma­yan Al­lah’ın ars­lan­la­rıy­la onur ve gu­rur duy­mak­ta ve if­ti­har et­mek­te­dir. Ce­na­bı Al­lah bu va­tan uğ­ru­na gö­rev ya­pan, va­tan sağ ol­sun an­la­yı­şıy­la mü­ca­de­le­ye atı­lan kah­ra­man as­ker­le­ri­mi­zi, po­lis­le­ri­mi­zi ve ko­ru­cu­la­rı­mı­zı ko­ru­sun. Biz­le­ri de şe­hit­le­ri­mi­ze ve ga­zi­le­ri­mi­ze la­yık ey­le­sin. Türk mil­le­ti siz­le­re min­net­tar­dır! Hak­kı­nız öden­mez!” Tar­sus­lu Ga­zi Bu­rak Ka­ra­be­len ise “Türk or­du­su kah­ra­man­lık­la ve ka­rar­lı­lık­la Türk va­ta­nı­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne, Türk mil­le­ti­nin hu­zur ve gü­ve­ni­ne kast eden ha­in­le­ri im­ha et­mek­te ve te­rör­le mü­ca­de­le­yi bü­yük bir ba­şa­rıy­la sür­dür­mek­te­dir. Tek bir te­rö­rist kal­ma­yın­ca­ya ka­dar da te­rör­le mü­ca­de­le sü­re­cek­tir. Ce­na­bı Al­lah or­du­mu­zu man­sur ve mu­zaf­fer ey­le­si­n” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)