ŞİRKETLERE 'NİTELİKLİ  ÇALIŞAN' FIRSATI
Yazar: abdullah - 15 Haziran 2022 Çarşamba

ŞİRKETLERE 'NİTELİKLİ ÇALIŞAN' FIRSATI

NİTELİKLİ ÇALIŞAN

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ara­sın­da im­za­la­nan ‘Mes­le­ğim Ha­ya­tım İş ve Staj Prog­ra­mı İş Bir­li­ği Pro­to­ko­lü’ kap­sa­mın­da, şir­ket­le­rin staj­yer ve is­tih­dam ta­le­bi için baş­vu­ru sü­re­ci baş­la­dı. TOBB Baş­ka­nı Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, iş­let­me­le­ri prog­ra­ma da­hil ol­ma­ya ça­ğır­dı.Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Mah­mut Özer ta­ra­fın­dan im­za­la­nan Mes­le­ğim Ha­ya­tım İş ve Staj Prog­ra­mı İş Bir­li­ği Pro­to­ko­lü kap­sa­mın­da, şir­ket­le­rin staj­yer ve is­tih­dam ta­le­bi için baş­vu­ru sü­re­ci baş­la­dı. Pro­to­kol ile baş­ta ulus­la­ra­ra­sı ve ulu­sal şir­ket­ler ol­mak üze­re bü­yük öl­çek­li iş­let­me­le­re ve KO­Bİ’le­re ni­te­lik­li in­san kay­na­ğı sağ­lan­ma­sı amaç­la­nı­yor.​Ba­kan Özer; ko­nu­ya iliş­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da, pa­ra­dig­ma de­ği­şik­li­ği ile mes­le­ki eği­ti­min ar­tık ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ne ışık tu­tan, in­san­la­ra ve top­lu­ma umut ve­ren bir eği­tim tü­rü­ne dö­nüş­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Mes­lek li­se­le­ri­miz ve mes­le­ki eği­tim mer­kez­le­ri­miz­de sek­tö­rün ara­nan ele­man­la­rı­nı ye­tiş­tir­mek için sü­rek­li ça­lı­şı­yo­ruz. Mes­le­ki eği­tim bu­gün pa­tent, fay­da­lı mo­del, mar­ka ve ta­sa­rım tes­cil­le­ri ile ino­va­tif ça­lış­ma­la­ra im­za atan, ül­ke eko­no­mi­si­ne yük­sek kat­ma de­ğer su­na­bi­len bir eği­tim tü­rü. Bu okul ve ku­rum­la­rı­mız­da eği­tim alan öğ­ren­ci­le­ri­miz ve me­zun­la­rı­mı­zın ça­lış­tık­la­rı şir­ket­le­re de de­ğer ka­ta­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum. Bu ne­den­le TOBB bün­ye­sin­de­ki şir­ket­le­ri­mi­zi, ba­şa­rı hi­kâ­ye­le­riy­le adın­dan söz et­ti­ren mes­lek li­se­le­ri ve mes­le­ki eği­tim mer­kez­le­rin­den staj­yer öğ­ren­ci ve me­zun­la­rı al­ma­ya da­vet edi­yo­ru­m” de­di.  “Mes­le­ki eği­ti­mi güç­len­di­ri­yo­ru­z”  Ül­ke­nin re­fa­hı, kal­kın­ma­sı, genç iş­siz­lik ora­nı­nı dü­şür­me­si ve mü­ref­feh bir şe­kil­de ge­le­ce­ğe umut­la ba­ka­bil­me­miz için mes­le­ki eği­ti­mi sü­rek­li güç­len­dir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Özer, “Ö­zel sek­tö­rün mes­le­ki eği­ti­me, mes­le­ki eği­ti­min de özel sek­tö­rü­mü­ze ener­ji ka­ta­ca­ğı­na inan­cım tam­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. Ba­kan Mah­mut Özer, pro­to­kol­le bir­lik­te prog­ra­ma üye iş­let­me­ler­de ça­lı­şan ve her­han­gi bir ne­den­le eği­tim ha­ya­tı­nı ta­mam­la­ya­ma­mış olan ve­ya far­kı bir alan­da us­ta­lık bel­ge­si al­mak is­te­yen­le­rin de mes­le­ki eği­tim sü­re­ci­ne da­hil edi­le­rek uz­man­lık ser­ti­fi­ka­la­rı ala­bi­le­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’ndan şir­ket­le­re çağ­rı  TOBB Baş­ka­nı M.Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ise Mes­le­ğim Ha­ya­tım İş ve Staj Prog­ra­mı Pro­to­ko­lü ile mes­le­ki eği­tim ko­nu­sun­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile ve­rim­li bir ça­lış­ma ala­nı da­ha aç­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “P­ro­to­kol­le ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da fa­ali­yet gös­te­ren bü­yük öl­çek­li iş­let­me­ler­de ve KO­Bİ’ler­de mes­le­ki eği­tim ko­nu­sun­da far­kın­da­lık oluş­tu­ra­rak, ni­te­lik­li in­san kay­na­ğı­nın mes­le­ki eği­tim­den kar­şı­lan­ma­sı­nı, böy­le­ce öğ­ren­ci­le­rin mes­le­ki eği­ti­mi da­ha çok ter­cih et­me­le­ri­ni sağ­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Pro­to­kol­le, prog­ra­ma üye iş­let­me­le­rin in­san kay­na­ğı ko­nu­sun­da ih­ti­yaç­la­rı­nın be­lir­len­me­si ve bu ih­ti­yaç­la­rın mes­le­ki eği­tim­den kar­şı­lan­ma­sı ko­nu­sun­da hiz­met­ler sağ­la­na­cak, öğ­ren­ci ve me­zun­la­rın bu iş­let­me­ler­de staj yap­ma­sı te­min edi­le­cek ve is­tih­dam­la­rı­na yö­ne­lik eş­leş­tir­me prog­ram­la­rı yü­rü­tü­le­ce­k” de­di. Mes­le­ki eği­ti­min öğ­ren­ci­me­zun ve öğ­ret­men ol­mak üze­re iki önem­li aya­ğı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Hi­sar­cık­lı­oğ­lu “Tür­ki­ye’de özel sek­tö­rü­müz çok güç­lü, müt­hiş bir bil­gi ve tec­rü­be­ye sa­hip. Bu bil­gi ve tec­rü­be­yi mes­le­ki eği­tim sis­te­mi­ne de ak­tar­ma­mız, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bu bil­gi­ler­le do­nan­mış bir şe­kil­de me­zun ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­mız la­zım. Prog­ra­ma üye olan iş­let­me­ler bün­ye­sin­de­ki eği­ti­ci ni­te­li­ği sa­hip, ala­nın­da uz­man ki­şi­ler­le okul­la­rı eş­leş­ti­re­ce­ğiz. Eş­leş­tir­me son­ra­sın­da bu ki­şi­ler okul­lar­da dü­zen­le­nen eği­tim­ler­de alan öğ­ret­men­le­ri ile gö­rev ala­bi­le­cek, bil­gi ve tec­rü­be­le­ri­ni öğ­ren­ci­le­re ak­ta­ra­bi­le­cek. Pro­to­ko­lün bu kıs­mı ta­ma­men gö­nül­lü­lük çer­çe­ve­sin­de yü­rü­tü­le­ce­k” di­ye ko­nuş­tu. Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, bu kap­sam­da Oda­Bor­sa üye­si olan tüm iş­let­me­le­ri prog­ra­ma da­hil ol­ma­ya ça­ğır­dı.      (Ha­ber Mer­ke­zi)