Mersin ESOB'dan her ilçeye  mobil sicil uygulaması
Yazar: abdullah - 13 Haziran 2022 Pazartesi

Mersin ESOB'dan her ilçeye mobil sicil uygulaması

MOBIL SICIL UYGULAMASI

Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer, Er­dem­li’den Ana­mur’a ka­dar olan böl­ge­de ti­ca­ri fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­ren es­naf ve sa­nat­kar­la­rın si­cil ka­yıt, si­cil terk, vi­ze gi­bi iş­lem­le­ri­ne ye­rin­de çö­züm üret­me ama­cıy­la  mo­bil hiz­met uy­gu­la­ma­sı­nı ha­yat ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek,  her gün de­ği­şik bir il­çe­de ve­ri­le­cek hiz­met­le es­na­fın işi­ni gü­cü­nü bı­ra­kıp Mer­sin’e ta­şın­ma­sı­nın önü­ne ge­çi­le­ce­ği­ni söy­le­di.Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer, Er­dem­li’den Ana­mur’a ka­dar olan böl­ge­de ti­ca­ri fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­ren es­naf ve sa­nat­kar­la­rın si­cil ka­yıt, si­cil terk, vi­ze gi­bi iş­lem­le­ri­ne ye­rin­de çö­züm üret­mek ama­cıy­la her il­çe­de bir gün ol­mak üze­re mo­bil  si­cil hiz­met uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di.Bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Du­ran Şen, Ali Tav­man, De­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri  Cu­ma­li Taş ve Ha­lil Şe­ker­ci’nin zi­ya­ret ede­rek Tar­sus ir­ti­bat bü­ro­su ile il­gi­li fi­kir alış ve­ri­şin­de bu­lun­du­ğu  Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat  Din­çer,  17 mes­le­ki oda­nın bu­lun­du­ğu Tar­sus’ta 15 yıl ön­ce fa­ali­ye­te ge­çir­dik­le­ri Es­naf Si­cil İr­ti­bat bü­ro­su ile il­çe­de­ki 15 bi­ne ya­kın  es­na­fın mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­dik­le­ri­ni be­lir­ti. Din­çer, “Tar­sus’a kur­du­ğu­muz si­cil ir­ti­bat bü­ro­muz­la es­na­fı­mı­zın Mer­sin’e gel­me­den bü­tün iş­lem­le­ri­ni bu­ra­da ger­çek­leş­tir­me­le­ri­nin önü­nü aç­tık. Haf­ta­nın beş gü­nü ve­ri­len hiz­met­le es­na­fı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­di­k” de­di. Ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da Er­dem­li’den Ana­mur’a ka­dar olan böl­ge­de yi­ne 15 bi­ne ya­kın es­na­fın si­cil ka­yıt, si­cil terk, vi­ze iş­lem­le­ri için Mer­sin’e gel­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Din­çer, “A­na­mur il­çe­miz Mer­sin’e 300 km, Mut, Gül­nar 180 km uzak­lık­ta. Bu­ra­da­ki es­na­fı­mı­zın si­cil iş­lem­le­ri için Mer­sin’e gel­me­si, es­na­fı­mı­zın za­man kay­bı­nın ya­nı sı­ra  iş­gü­cü ve mad­di kay­bı­na da ne­den olu­yor­du. Bu­nun önü­ne ge­çil­me­si ama­cıy­la her gün bir il­çe­de hiz­met ver­mek üze­re mo­bil hiz­met uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­dik. Bu bağ­lam­da ilk etap­ta Tar­sus’ta ir­ti­bat bü­ro­muz­da­ki eki­bi­miz­den ya­rar­lan­dık ve bu il­çe­miz­de­ki hiz­me­ti iki gü­ne dü­şür­dük. An­cak Tar­sus’ta es­na­fı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti söz ko­nu­su olun­ca bu il­çe­miz­de­ki  si­cil ir­ti­bat bü­ro­mu­zu haf­ta­nın beş gü­nü hiz­met ver­me­ye de­vam et­tir­me ka­ra­rı al­dı­k” di­ye ko­nuş­tu. Tem­sil et­ti­ği es­naf ve sa­nat­kar­la­ra ke­sin­ti­siz ve ka­li­te­li hiz­met sun­ma ama­cıy­la ça­lış­ma­la­rı­nı hız kes­me­den sür­dü­re­cek­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Din­çer, “Er­dem­li, Si­lif­ke, Ay­dın­cık, Boz­ya­zı, Ana­mur, Mut ve Gül­nar, tu­rizm ve ta­rım­sal üre­tim­ler­le öne çı­kan il­çe­le­ri­miz. Bu­ra­lar­da 15 bi­ne ya­kın es­na­fı­mız böl­ge hal­kı­na hiz­met ve­ri­yor. Si­cil iş­lem­le­ri için bu il­çe­ler­den Mer­sin’e ge­lin­me­si­nin önü­ne geç­mek, es­na­fı­mı­zın iş gü­cü ve za­man kay­bı­nın önü­ne geç­mek  ama­cıy­la mo­bil hiz­met uy­gu­la­ma­sıy­la hiz­me­ti bu böl­ge­ler­de­ki es­na­fı­mı­zın aya­ğı­na gö­tü­re­ce­ğiz. Her gün bir böl­ge­de ve­re­ce­ği­miz mo­bil si­cil hiz­met uy­gu­la­ma­sı ile es­na­fı­mın mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­de­re­ce­ği­z” de­di.Baş­kan Din­çer, önü­müz­de­ki gün­ler­de ise mo­bil hiz­met uy­gu­la­ma­sı­nı si­cil ir­ti­bat bü­ro­su­na dö­nüş­tür­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.              (ME­SOB)