Doç. Dr. Onur Özbozkurt,  Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin  Akademik Danışmanı Oldu
Yazar: abdullah - 13 Haziran 2022 Pazartesi

Doç. Dr. Onur Özbozkurt, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin Akademik Danışmanı Oldu

AKADEMIK DANISMAN

Aka­de­mi Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı, aka­de­mis­yen, kö­şe ya­za­rı ve stra­te­jist Doç. Dr. Onur Ba­şar Öz­boz­kurt, ba­sı­nın güç­lü tem­sil­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı Mer­sin Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nin “A­ka­de­mik Da­nış­man­lı­k” gö­re­vi­ni üst­len­di.   Mer­sin Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri’nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­de Doç. Dr. Onur Ba­şar Öz­boz­kurt’a “A­ka­de­mik Da­nış­man­lı­k” bel­ge­si­ni tak­dim eden Baş­kan Rüs­tem Ka­ya Te­pe “Mer­sin Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nin stra­te­jik yö­ne­ti­min­de kat­kı su­na­ca­ğı­nız Aka­de­mik Da­nış­man­lık gö­re­vi­ni­zin ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni ede­riz. Kat­kı­la­rı­nız­la ka­za­na­ca­ğı­mız ba­şa­rı­lar ge­le­cek za­man içe­ri­sin­de ku­ru­lu­şu­muz ta­ra­fın­dan tak­dir ve say­gıy­la anı­la­cak­tır.” de­di. Doç. Dr. Onur Ba­şar Öz­boz­kurt ise “Ka­mu­oyu­nun ha­ber al­ma ve bil­gi edin­me hak­kı için ge­ce gün­düz de­me­den bü­yük bir fe­da­kâr­lık ve öz­ve­riy­le ça­lı­şan, Mer­sin’in ta­nı­tıl­ma­sı ve mar­ka de­ğe­ri­nin yük­sel­til­me­sin­de ak­tif rol üst­le­nen Mer­sin Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti, böl­ge­miz ve ül­ke­miz için çok kıy­met­li­dir ve bü­yük bir şans­tır. Böy­le­si­ne güç­lü bir ku­ru­lu­şun stra­te­jik yö­ne­ti­min­de Aka­de­mik Da­nış­man ola­rak kat­kı sağ­la­ya­cak ol­mak, be­nim açım­dan onur ve­ri­ci­dir. Mer­sin Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nin Say­gı­de­ğer Baş­ka­nı Rüs­tem Ka­ya Te­pe ve De­ğer­li Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri’ne, şah­sı­mı bu gö­re­ve la­yık gör­dük­le­ri için şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu.  (HA­BER MER­KE­Zİ)