BAŞKAN BOZDOĞAN, YABANCI VE YERLİ YATIRIMCILARI TARSUS’A YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİ
Yazar: abdullah - 13 Haziran 2022 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN, YABANCI VE YERLİ YATIRIMCILARI TARSUS’A YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİ

YABANCI YATIRIMCILARA DAVET

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Tar­sus’un bir ya­tı­rım için ol­ma­sı ge­re­ken tüm özel­lik­le­re sa­hip kent ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, yer­li ve ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rı bu kent­te ya­tı­rım yap­ma­ya da­vet et­ti. Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak ve ya­tı­rım­cı mi­sa­fir­le­ri ağır­la­dı. TSO Baş­ka­nı Ko­çak ve mi­sa­fir­le­ri ile bir sü­re Baş­kan­lık ma­ka­mın­da Tar­sus üze­ri­ne soh­bet eden Baş­kan Boz­do­ğan, da­ha son­ra mi­sa­fir­le­ri­ne kent­tin muh­te­lif yer­le­ri­ni gez­di­re­rek olu­şan otel ih­ti­ya­cı üze­ri­ne çe­şit­li alan­lar­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Tar­sus’un ta­rım böl­ge­si al­gı­sı­nın ya­nın­da tu­rizm, eği­tim ve sa­na­yi böl­ge­si ol­ma yo­lun­da hız­la iler­le­di­ği­ni be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Tar­sus’un sa­na­yi­le­şe­rek bü­yü­me­si ve iş­siz aş­sız kim­se­nin kal­ma­ma­sı he­de­fi­miz nok­ta­sın­da be­le­di­ye ola­rak il­çe­miz­de ya­tı­rım ya­pa­cak olan yer­li ve ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rı­mı­za tüm im­kân­la­rı se­fer­ber et­me­ye ha­zı­rı­z” de­di.