MURAT KAYA: “TARIMSAL ÜRETİMDE PLANLAMA ARTIK KAÇINILMAZ OLDU”
Yazar: abdullah - 13 Haziran 2022 Pazartesi

MURAT KAYA: “TARIMSAL ÜRETİMDE PLANLAMA ARTIK KAÇINILMAZ OLDU”

TTB BASKANI MURAT KAYA

(YASEMİN HOMURLU) Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Türkiye’de son yıllarda yaklaşık 3.5 milyon hektara yakın tarım arazisinin çeşitli nedenlerle kaybedildiğini belirterek, çiftçi sayısında da hızla bir azalmanın görüldüğünü söyledi. Borsa Başkanı Murat Kaya, Gazetemiz Genel Yayın Koordinatörü Şahin Turgut’un “Bahçe dikimleri yüzünden tarla alanları azalmakta. Bu gelecekte buğday, mısır ve soya ekim alanlarını nasıl etkileyecek?” sorusuna verdiği cevapta “Vatandaşlar kar elde edebilmek için bahçeye yöneliyor. Burada da yanlış seçimlerden dolayı sağlıklı verim alamadığı noktada da hem kendisi hem de Türkiye tarımı arazi anlamında kayıp yaşamış oluyor” dedi. Ara­zi var­lı­ğı ola­rak ül­ke­miz­de iş­le­ne­bi­lir ta­rım ara­zi­si­nin 24 mil­yon hek­tar ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Baş­kan Ka­ya “Na­das ala­nı 4,5 mil­yon hek­tar, eki­le­me­yen ya­ni atıl ta­rım ara­zi­si yak­la­şık 3 mil­yon hek­tar, bu­nun ya­nın­da ise yak­la­şık 3.5 mil­yon hek­ta­ra ya­kın ta­rım ara­zi­si de çe­şit­li ne­den­ler­le kay­be­dil­mek­te ve çift­çi sa­yı­sın­da da hız­la bir azal­ma­nın gö­rül­mek­te­dir. Az ön­ce be­lirt­ti­ğim üze­re tar­la bit­ki­si üret­mek­ten vaz­ge­çen ve bah­çe­ye dö­nü­şen ta­rım ara­zi­le­ri­nin kon­trol­lü bir şe­kil­de Ta­rım ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­mı­zın yet­ki­le­ri ta­ra­fın­dan üre­ti­ci­le­re sa­ha­da reh­ber­lik yap­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Doğ­ru ürün se­çi­mi­ni, doğ­ru fi­dan se­çi­mi nok­ta­sın­da yar­dım­cı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Eğer bu şe­kil­de gi­der­sek ge­rek buğ­day, ge­rek mı­sır ve di­ğer yağ­lı to­hum­lar üre­ti­mi­miz­de sı­kın­tı­lar ya­şa­ya­ca­ğız özel­lik­le Çu­ku­ro­va böl­ge­si için. Bu­nu ca­zip ha­le ge­tir­me­nin yo­lu da buğ­day, mı­sır ve ben­zer di­ğer yağ­lı to­hum üre­ti­mi­nin da­ha plan­lı ya­pıl­ma­sı­dır. Yok­sa stra­te­jik bir ürün olan bu ürün­ler­de sı­kın­tı ya­şa­rı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.