ÖMER KURNAZ: “SSK VE BAĞ-KUR  EMEKLİLERİ MAĞDUR EDİLMESİN”
Yazar: abdullah - 13 Haziran 2022 Pazartesi

ÖMER KURNAZ: “SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAĞDUR EDİLMESİN”

EMEKLILER MAGDUR EDILMESIN

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, 2022 yı­lı emek­li­le­ri­mi­zin için en zor dö­nem­ler bi­ri­si ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, emek­li ay­lık­la­rın­da­ki ye­ter­siz­lik­le­re ve eşit­siz­lik­le­re çö­züm ge­ti­ril­me­si­ni is­te­di. Ömer Kur­naz, emek­li­le­rin sa­hip­siz ol­ma­dı­ğı­nı ve TÜ­ED ola­rak emek­li­nin hak­la­rı­nı ara­ma ko­nu­sun­da yo­ğun ça­ba gös­ter­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek “3600 gös­ter­ge ile me­mur emek­li­le­ri­ne ya­pı­lan iyi­leş­tir­me­nin ben­zer şe­kil­de SSK ve BAĞ­KUR emek­li­le­ri için­de ya­pıl­ma­lı­dır. 2000 yı­lı son­ra­sın­da emek­li­le­rin ay­lık­la­rı düş­tü. 2.500 TL ay­lık ile na­sıl ge­çim olur? 3600 gös­ter­ge ile me­mur emek­li­le­ri­ne ya­pı­lan or­ta­la­ma 1.350 TL iyi­leş­tir­me­nin di­ğer emek­li ke­sim­le­ri için de ya­pıl­ma­lı­dı­r” de­di. Yük­sek fi­yat ar­tış­la­rı ne­de­niy­le emek­li­le­ri­mi­zin ge­çim zor­lu­ğu ya­şa­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Kur­naz, Hü­kü­me­te çağ­rı­da bu­lu­na­rak “E­mek­li mut­lu de­ğil­se, bu du­rum­dan si­ya­set­çi­ler ge­rek­li olan ders­le­ri çı­kar­ma­lı­dır. Ül­ke­si­nin kal­kın­ma­sın­da alın te­ri ve göz nu­ru olan emek­li­le­ri­mi­zin öde­dik­le­ri ver­gi ve prim­ler­le de eko­no­mi­ye çok bü­yük des­tek olun­muş­tur. Emek­li­lik, baş­ka­la­rı­na muh­taç ol­ma­dan sos­yal dev­le­tin ko­ru­ma­sı al­tın­da olan bir hak­tır. Emek­li ay­lık­la­rı­nın he­sap­lan­ma­sın­da ya­pı­lan her bir de­ği­şik­lik hak ka­yıp­la­rı­nı be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­ti­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Bu­gün, emek­li­ye öde­nen ay­lı­ğın zo­run­lu ih­ti­yaç­la­rın ya­rı­sı­nı bi­le kar­şı­la­dı­ğı­na vur­gu ya­pan Ömer Kur­naz “Bu ne­den­le, 2000 son­ra­sı emek­li­le­rin in­ti­ba­kı ya­pı­la­rak emek­li ay­lık­la­rın­da eşit­lik sağ­lan­ma­lı ve en az ay­lık öde­me­si, as­ga­ri üc­ret se­vi­ye­si­ne yük­sel­til­me­li­dir. Bir­çok ke­si­me ver­gi mu­afi­ye­ti ya­pı­lır­ken, emek­li­le­ri­mi­zin do­ğal­gaz, elek­trik ve su fa­tu­ra­la­rın­dan ver­gi alın­ma­ma­sı yö­nün­de­ki çağ­rı­mı­zın dik­ka­te alın­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Emek­li­yi ya­şat ki, dev­let ya­şa­sı­n” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.