BELEDİYE ARAZİLERİNE EKİLEN  BUĞDAYLARIN HASADI YAPILDI
Yazar: abdullah - 13 Haziran 2022 Pazartesi

BELEDİYE ARAZİLERİNE EKİLEN BUĞDAYLARIN HASADI YAPILDI

BELEDIYEDEN BUGDAY HASADI

Ata ve Yer­li to­hum se­fer­ber­li­ği­ni sür­dü­ren Tar­sus Be­le­di­ye­si, ata ve yer­li to­hum­lar kul­la­na­rak ek­ti­ği buğ­day ve ar­pa­nın ha­sa­dı­nı ger­çek­leş­tir­di. Be­le­di­ye­nin ken­di ola­nak­la­rıy­la Şe­la­le Mev­ki­in­de ek­ti­ği 70 dö­nüm­lük alan­da ye­tiş­ti­ri­len ka­ra­kıl­çık, kun­du­ru, Ada­na99 çe­şit­le­rin­den buğ­day­lar ve ar­pa­nın ha­sa­dı ya­pıl­dı. Bu­nun ya­nı sı­ra Do­ğu Ak­de­niz Araş­tır­ma Ens­ti­tü­süy­le ya­pı­lan pro­to­kol kap­sa­mın­da eki­noks, os­ma­ni­yem ve ya­ka­moz buğ­day çe­şit­le­ri de ha­sat edil­di. Ya­pı­lan ha­sat­lar­da 35 ton buğ­day ile 2 bu­çuk ton ar­pa edil­di. Be­le­di­ye ara­zi­le­rin­de eki­mi ger­çek­leş­ti­ri­len buğ­day­la­rın ha­sat ça­lış­ma­sı­na, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan da ka­tıl­dı. Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus­lu çift­çi­nin eme­ği­ne ve Tar­sus kül­tü­rü­ne dik­kat çek­mek için se­kiz kö­şe kas­ket ta­kıp, bi­çer­dö­ve­re bi­ne­rek buğ­day­la­rı in­ce­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus’ta ger­çek­leş­ti­ri­len ta­rım ça­lış­ma­la­rı­nın öne­mi­ne vur­gu ya­pa­rak “Tar­sus ta­rım ken­ti, ta­ri­hi bir kent, tu­rizm ken­ti, sa­na­yi ken­ti, lo­jis­tik bir kent. Ya­ni o ka­dar çok ar­tı de­ğer­le­re sa­hip bir kent. Lo­jis­tik çün­kü ba­kı­yor­su­nuz bir ta­raf­ta de­niz yo­lu, ha­va­li­ma­nı, bir ta­raf­ta de­mir yo­lu, bir ta­raf­ta oto­yol. Coğ­ra­fi ola­rak­tan şöy­le bir ko­nu­ma bak­tı­ğı­nız za­man Tür­ki­ye'nin hiç­bir ye­rin­de böy­le bir yer yok. En önem­li böl­ge­ler­den bi­ri Ak­de­niz böl­ge­si. Tar­sus'un ni­met­le­ri­nin çok ar­tı­sı var. Bu lo­jis­tik des­te­ğin de bu ka­dar çok ol­du­ğu bir kent­te ta­rı­mın en iyi ye­re ge­ti­ril­me­si el­bet­te ile­ri­de yö­ne­tim ola­rak biz­le­rin en bü­yük he­de­fi­di­r” de­di.Tar­sus’un ta­rım ala­nın­da ta­ri­he al­tın harf­ler­le ka­zı­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan “Bu kent­te ta­rı­mın sı­fır­dan, 2 bin met­re­ye ka­dar her tür­lü ürü­nü or­ta­ya koy­ma­sı as­lın­da dün­ya­da hiç­bir ye­rin sa­hip ol­ma­dı­ğı bir özel­lik. Dün­ya­da üç ta­ne önem­li bir ova var. Bun­lar­dan bi­ri Çu­ku­ro­va ova­sı­dır. Ama biz bu Çu­ku­ro­va ova­sı­nın de­ğe­ri­ni ger­çek­ten en iyi şe­kil­de bi­lir­sek in­san­la­rın ya­şam ka­li­te­si­ni de o şe­kil­de art­tı­rı­rız. Çift­çi­le­ri­mi­zin eko­no­mik şart­lar­da düş­tük­le­ri du­rum bel­li. Ben Tar­sus hal­kı için hal­kım için elim­den ge­len her şe­yi ya­pa­ca­ğım. Şun­dan emi­nim ki ara­dan bel­li bir sü­re geç­tik­ten son­ra bu ta­rım­da­ki ba­şa­rı­nın bi­yo­di­na­mik ta­rı­ma ka­dar na­sıl git­ti­ği­nin bir hi­kâ­ye­si, bir des­ta­nı ya­zı­la­cak. Ama bu hi­kâ­ye­de, bu des­tan­da gö­rev alan şu an­ki zi­ra­at mü­hen­dis­le­rim, emek­çi ça­lı­şan­la­rım, her bi­ri­nin bu­ra­da­ki de­ğer­le­ri­ni Tar­sus hal­kı gö­re­cek­ti­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Hal Mev­ki­in­de eki­mi ger­çek­leş­ti­ri­len Ada­na99 buğ­day çe­şi­di de ha­sat edil­di. 30 de­kar­lık be­le­di­ye ara­zi­si­ne eki­mi ger­çek­leş­ti­ri­len buğ­day­lar ha­sat edil­di. Ha­sat so­nu­cun­da 21 ton buğ­day el­de edil­di. El­de edi­len buğ­day ve ar­pa­lar çift­çi­le­re üc­ret­siz da­ğı­tıl­ma­nın ya­nı sı­ra una ve ke­pe­ğe dö­nüş­tü­rü­le­rek be­le­di­ye ek­mek fı­rı­nın­da kul­la­nı­la­cak ve hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan çift­çi­ler ile va­tan­da­şa da­ğı­tı­la­cak. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)