TSO BAŞKANI H. RUHİ KOÇAK,  DENEYİMLERİNİ ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLERİYLE PAYLAŞTI
Yazar: abdullah - 13 Haziran 2022 Pazartesi

TSO BAŞKANI H. RUHİ KOÇAK, DENEYİMLERİNİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE PAYLAŞTI

KOÇAK, DENEYIMLERINI PAYLASTI

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Tar­sus Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Onur Ba­şar Öz­boz­kurt’un mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü ger­çek­leş­tir­di­ği “Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rın­da Stra­te­jik Yö­ne­ti­m” baş­lık­lı söy­le­şi­ye ka­tıl­dı. Doç. Dr. Onur Ba­şar Öz­boz­kurt’un da­ve­tiy­le söy­le­şi­ye ko­nuk ola­rak ka­tı­lan Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Mü­te­şeb­bis He­yet ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li, TOBB Dış İliş­ki­ler Ko­mis­yon Üye­si, OECD İş ve Sa­na­yi Da­nış­ma Ko­mi­te­si TOBB Tem­sil­ci­si ve Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, gö­rev al­dı­ğı si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın stra­te­jik yö­ne­tim sü­reç­le­ri ile il­gi­li de­ne­yim­le­ri­ni Tar­sus Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri ve aka­de­mis­yen­le­riy­le pay­laş­tı.  Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­la­rı’nın fa­ali­yet alan­la­rın­dan, bu­lun­duk­la­rı lo­kas­yon­la­ra kat­kı­la­rı­na; Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın odak­lan­dı­ğı ve ön­ce­lik ver­di­ği pro­je­ler­den, mis­yon ve viz­yon­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­me­de oluş­tur­duk­la­rı ve uy­gu­la­dık­la­rı stra­te­ji­le­re; coğ­ra­fi işa­ret­li ürün­le­rin tes­ci­lin­den, kü­re­sel sal­gın sü­re­cin­de üst­len­dik­le­ri gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­ra da­ir bir­çok önem­li nok­ta­ya de­ği­nen Ko­çak, “Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı ve Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si, böl­ge­mi­zin önem­li ku­ru­luş­la­rı ola­rak bü­yük bir öz­ve­riy­le ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Bu bağ­lam­da, Tar­sus’un ve böl­ge­mi­zin kal­kın­ma­sın­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu­muz, Mec­lis Üye­le­ri­miz ve di­ğer pay­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te bir­çok pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik. Tar­sus’a öz­gü bir­çok lez­ze­tin coğ­ra­fi tes­ci­li­nin alın­ma­sı­na ön­cü­lük et­tik. Di­ğer ta­raf­tan, TOBB Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun da des­te­ğiy­le TOBB’un 81 ile 81 Okul Pro­je­si kap­sa­mın­da or­ta­ya koy­du­ğu­muz gay­ret­le­rin bir so­nu­cu ola­rak Tar­sus’a okul ka­zan­dır­dık. Bu tür önem­li pro­je­ler­de so­rum­lu­luk üst­len­mek biz­le­ri ay­rı­ca mut­lu edi­yo­r” de­di. Kü­re­sel sal­gın sü­re­cin­de ak­tif rol ve so­rum­lu­luk üst­len­dik­le­ri­ne de dik­kat çe­ken Baş­kan Ru­hi Ko­çak “Kü­re­sel sal­gın sü­re­cin­de üye­le­ri­mi­zin kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­rın çö­zül­me­si için hız­lı bir şe­kil­de ak­si­yon al­ma­ya gay­ret et­tik. Bu sü­reç­te, üye­le­ri­mi­zin ve ça­lı­şan­la­rı­mı­zın sağ­lı­ğı biz­ler için ön­ce­lik ol­du ve tüm ted­bir­le­ri­mi­zi bu doğ­rul­tu­da al­dık. Ay­rı­ca, ile­ti­şim stra­te­ji­le­ri­mi­zi ge­liş­ti­rir­ken di­ji­tal­leş­me­den de önem­li öl­çü­de fay­da­lan­dı­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Doç. Dr. Onur Ba­şar Öz­boz­kurt ise “Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bu önem­li et­kin­lik­te pay­laş­mış ol­du­ğu­nuz de­ne­yim­le­ri­ni­zin ve dü­şün­ce­le­ri­ni­zin üni­ver­si­te­miz öğ­ren­ci­le­ri­nin iş dün­ya­sı­na ba­kı­şı­nı ge­liş­tir­me­si yö­nün­de önem­li bir kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şün­mek­te­yim.  Ay­rı­ca, TOBB’un 81 ile 81 Okul Pro­je­si kap­sa­mın­da ya­pı­lan oku­lun Tar­sus’a ka­zan­dı­rıl­ma­sı­na ön­cü­lük et­me­niz ve böl­ge­miz ve ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si adı­na or­ta­ya koy­du­ğu­nuz tüm gay­ret­ler için siz­le­re te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.         (Ha­ber Mer­ke­zi)