MEHMET RAMİZ ASUTAY İLKÖĞRETİM  OKULU ÖĞRENCİLERİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI VEYİS AVCI’YI ZİYARET ETTİ
Yazar: abdullah - 13 Haziran 2022 Pazartesi

MEHMET RAMİZ ASUTAY İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI VEYİS AVCI’YI ZİYARET ETTİ

ÖGRENCILER TARSUS ZIRAAT ODASINDA

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Meh­met Ra­miz Asu­tay İl­kOr­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri, Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı’yı zi­ya­ret et­ti. Baş­kan Ve­yis Av­cı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rür­lü­ğe ko­nu­lan ve Tar­sus Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ‘Bü­yük İl­çe­ler Gü­ven ve Dö­nü­şüm Pro­je­si’ kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret sı­ra­sın­da,  öğ­ren­ci­ler­le tek tek il­gi­len­di. Tar­sus İl­çe Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğün­ce il­çe­miz­de­ki ço­cuk ve genç­le­re yö­ne­lik kül­tü­rel, sa­nat­sal ve spor­tif fa­ali­yet­le­re ka­tı­lan öğ­ren­ci­ler, bu et­kin­lik­le­re kat­kı ve­ren Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı’ya te­şek­kür et­ti­ler.Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, öğ­ren­ci­le­rin zi­ya­re­tin­den do­la­yı mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek,  eği­tim ve öğ­re­ti­me olan kat­kı­la­rı­nın bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di. Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, baş­ta çift­çi­le­ri­miz ol­mak üze­re Tar­sus ve ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ğiy­le il­gi­li pro­je­le­re her za­man des­tek ver­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­ze­rek “De­ği­şen dün­ya­da eği­tim ve öğ­re­ti­min öne­mi­ni bi­len bir ki­şi ola­rak top­ra­ğın kıy­me­ti­ni bi­len ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­li­yiz. Bu­gün kül­tü­rel, sa­nat­sal ve spor­tif fa­ali­yet­le­re kat­kı ver­di­ği­miz için biz­le­ri zi­ya­ret et­miş ola­bi­lir­ler ama on­la­ra mut­la­ka top­rak­tan kop­ma­ma­la­rı­nı ve top­ra­ğın ha­yat ve can ol­du­ğu­nu öğ­ret­me­miz ge­re­ki­yor. Çün­kü on­lar Tar­sus gi­bi ve­rim­li top­rak­la­ra sa­hip bir yer­de doğ­ma şan­sı el­de et­miş­le­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Baş­kan Av­cı, öğ­ren­ci­le­re Tar­sus yö­re­sin­de ye­ti­şen yas­sı şef­ta­li ik­ra­mın­da bu­lu­na­rak, on­lar­la bir sü­re soh­bet et­ti. Zi­ya­ret­te, Tar­sus İl­çe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Meh­met Öz­türk ve Okul Mü­dü­rü İb­ra­him Çak­mak da ha­zır bu­lun­du.