ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ’NDEN, İLÇEYE BAĞLI KÖY YOLLARINDA  ‘BAKIM VE ONARIM’ ÇALIŞMASI
Yazar: abdullah - 13 Haziran 2022 Pazartesi

ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ’NDEN, İLÇEYE BAĞLI KÖY YOLLARINDA ‘BAKIM VE ONARIM’ ÇALIŞMASI

ÇAMLIYAYLADA YOL ONARIM

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, il­çe­ye bağ­lı kır­sal ma­hal­le­ler­de (köy) yol­la­rın­da ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Ha­va­la­rın ısın­ma­sı ve kır­sal ma­hal­ler­de ar­tan nü­fus yo­ğun­lu­ğu ile bir­lik­te ye­ni yol açım ve dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pan Fen İş­le­ri ekip­le­ri, kış ay­la­rın­da şid­det­li ya­ğış­lar­dan za­rar gö­ren yol­la­rın ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­nı da plan­lı bir şe­kil­de ya­pı­yor. İl­çe hal­kı ve yay­la­cı­la­rın da­ha kon­for­lu ve gü­ven­li şe­kil­de ula­şım­la­rı­nı sağ­la­mak için ya­pı­lan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Se­bil ve Fa­kı­lar Ma­hal­le­le­rin­de ih­ti­yaç du­yu­lan yol­lar­da iş ma­ki­ne­le­riy­le dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı yap­tı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, yaz ay­la­rı­nın gel­me­siy­le kır­sal ma­hal­le­le­rin yol­la­rı­nın kul­la­nı­mı­nın art­tı­ğı­nı ve va­tan­daş­la­rın bu gü­zer­gah­lar­da sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­la­rı için sis­tem­li bir şe­kil­de ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di.