MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN İLETİŞİM MERKEZİ TEKSİN SAYESİNDE VATANDAŞLAR BÜYÜKŞEHİR’E BİR TELEFON KADAR YAKIN
Yazar: abdullah - 11 Haziran 2022 Cumartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN İLETİŞİM MERKEZİ TEKSİN SAYESİNDE VATANDAŞLAR BÜYÜKŞEHİR’E BİR TELEFON KADAR YAKIN

ILETISIM MERKEZI TEKSIN

(MERSİN BŞB. BASIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ‘Mer­sin Tek Nok­ta­dan Çö­züm Mer­ke­zi’ slo­ga­nıy­la ha­ya­ta ge­çir­di­ği  ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ‘be­nim yol ar­ka­da­şım, baş da­nış­ma­nım’ de­di­ği ‘Tek­sin Mer­sin’ uy­gu­la­ma­sı ile ku­rul­du­ğu gün­den bu ya­na 1,5 mil­yon çağ­rı ya­nıt bul­du. Tek­sin ile Mer­sin­li­ler Bü­yük­şe­hir’e se­si­ni du­yu­ru­yor Baş­kan Se­çer, va­tan­daş­la­rın her fır­sat­ta Tek­sin üze­rin­den ra­hat­lık­la ken­di­si­ne ula­şa­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Tek­sin be­nim be­le­di­ye ça­lış­ma­la­rı içe­ri­sin­de en gü­ven­di­ğim ça­lış­ma ar­ka­da­şım. Ba­na öl­çüm­le­ri ya­pan, so­kak­ta va­tan­daş­la ko­nu­şan, on­la­rın der­di­ni ba­na ak­ta­ran, on­la­rı ra­por­la­yan, on­la­rı ra­kam­la­ra dö­ken an­ke­tör. Tek­sin, Baş­kan’ın va­tan­daş­la ara­sın­da­ki köp­rü­yü oluş­tu­ran bir ya­pı. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın da sı­ğı­na­ca­ğı bir li­man. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın dert ba­ba­sı­dır Tek­si­n” ifa­de­le­ri­ne yer ver­miş­ti. Mer­sin­li­ler hem te­le­fon­la­rı­na in­dir­dik­le­ri Tek­sin uy­gu­la­ma­sın­dan hem Alo 185 üze­rin­den hem de 0 324 185 00 00 nu­ma­ra­lı What­sApp ih­bar hat­tın­dan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ula­şa­bi­li­yor. Çağ­rı ope­ra­tör­le­ri ise kı­sa sü­re­de va­tan­daş­la­rın ta­lep, şi­ka­yet ve öne­ri­le­ri­ni çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­yor. Tek­sin İle­ti­şim Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi Ko­or­di­na­tö­rü, Ka­li­te Yö­ne­ti­mi ve Kent Araş­tır­ma­la­rı Şu­be Mü­dü­rü Ez­gi Ay­han, “Tek­sin, 16 Tem­muz 2020 iti­ba­riy­le ‘tek nok­ta­dan çö­züm mer­ke­zi’ slo­ga­nıy­la fa­ali­yet gös­te­ren bir bi­rim. Ge­rek çağ­rı mer­ke­zi üze­rin­den ge­rek What­sApp ih­bar hat­tı­mız­dan ge­rek­se ir­ti­bat nok­ta­la­rı­mız­dan bi­ze ula­şan va­tan­daş­la­rın ta­lep­le­ri­ni, şi­ka­yet­le­ri­ni, di­lek­le­ri­ni, öne­ri­le­ri­ni il­gi­li bi­rim­ler­ce çö­züm­le­yen ve bu­nu Baş­kan­lık Ma­ka­mı'na ra­por­la­yan bir plat­form­dur. Bu sü­reç içe­ri­sin­de yak­la­şık ola­rak 1,5 mil­yo­na ya­kın bir çağ­rı kar­şı­la­ma ora­nı­mız var. Bu­nun yak­la­şık 950 bi­ni ka­yıt al­tı­na alın­dı. Ka­yıt al­tı­na alı­nan du­rum­lar; da­ire­ler­ce is­ti­şa­re edi­lip çö­züm­len­me­ye yö­ne­lik olan va­tan­daş ta­lep­le­ri. Bun­lar da Tek­sin’in ko­or­di­nas­yon mer­ke­zi ara­cı­lı­ğıy­la il­gi­li bi­rim­ler içe­ri­sin­de yoğ­ru­lup çö­züm­le­nip so­nu­ca ulaş­tı­rıl­mak­la be­lir­le­nen ko­nu­la­r” de­di. Ay­han, Tek­sin mo­bil uy­gu­la­ma­sın­dan da bah­se­de­rek, “Mo­bil uy­gu­la­ma va­tan­daş­la­rı­mı­zın ce­bi­ne gi­re­bil­di­ği­miz sa­nal nok­ta. Be­le­di­ye­nin sa­nal aya­ğı as­lın­da. Mo­bil uy­gu­la­ma­yı kul­la­na­rak va­tan­daş na­sıl ope­ra­tör­le­ri­mi­ze bir tuş­la ula­şa­bi­li­yor­sa, ya­za­rak bi­ze bü­tün ta­lep­le­ri­ni, şi­ka­yet­le­ri­ni ile­te­bi­lir­ler. Ge­nel ola­rak be­le­di­ye­ci­li­ği ce­be in­dir­miş ol­du­ğu­muz bir mer­kez di­ye­bi­li­rim mo­bil uy­gu­la­ma içi­n” di­ye ko­nuş­tu.  Ay­han, va­tan­daş­la­rın uy­gu­la­ma­yı in­dir­dik­le­rin­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin hiz­met­le­ri, bi­rim­le­ri, du­yu­ru­la­rı, ha­ber­le­ri, oto­büs sa­at­le­ri gi­bi bir­çok bi­ri­mi ile il­gi­li bil­gi edi­ne­bil­dik­le­ri­nin al­tı­nı çiz­di. Tek­sin’in be­le­di­ye­ci­li­ğin 7/24 hiz­met ve­ren ayak­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Ay­han, “Bu­nun ön­ce­sin­de va­tan­daş­lar be­le­di­ye­ye ulaş­mak is­te­di­ğin­de, bir çö­züm ara­mak is­te­di­ğin­de bel­ki 10’da 1’i ula­şa­bi­li­yor­du, so­ru­nu­nu izah ede­bi­li­yor­du ve­ya ede­mi­yor­du. Tek­sin uy­gu­la­ma­sı ile va­tan­daş­la­rı­mı­zın be­le­di­ye ko­nu­sun­da ulaş­mak is­te­di­ği­ne ula­şa­ma­ma gi­bi bir ih­ti­ma­li kal­ma­dı­” de­di.