SAHİL TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ ANAMUR’DAN AKDENİZ İLÇESİNE KADAR UZANDI

abdullah - 11 Haziran 2022 Cumartesi

SAHİL TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ ANAMUR’DAN AKDENİZ İLÇESİNE KADAR UZANDI

SAHIL TEMIZLIGI

(MERSİN BŞB. BASIN)Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Tür­ki­ye Çev­re Haf­ta­sı kap­sa­mın­da dü­zen­le­di­ği et­kin­lik­ler sa­hil te­miz­li­ğiy­le nok­ta­lan­dı. Ana­mur’dan Ak­de­niz il­çe­si­ne uza­nan 5 nok­ta­da­ki “Sa­hil Te­miz­li­ği Et­kin­li­ği­”nin son du­ra­ğı da Ka­ra­du­var sa­hi­li ol­du. Ka­ra­du­var’da­ki te­miz­lik ‘Bi­linç­li Spor Et­kin­li­ği’yle baş­la­dı Çev­re Ko­ru­ma ve Kon­trol Da­ire­si ko­or­di­ne­sin­de yü­rü­tü­len et­kin­li­ğe Muh­tar­lık İş­le­ri Da­ire­si’nin de sun­du­ğu kat­kıy­la Ana­mur, Ay­dın­cık, Si­lif­ke ve Er­dem­li il­çe­le­rin­de­ki sa­hil­ler­de te­miz­lik ya­pıl­dı. Ak­de­niz il­çe­si Ka­ra­du­var Sa­hi­li’nde ya­pı­lan te­miz­lik et­kin­li­ğin­de ise Çev­re Ko­ru­ma ve Kon­trol Da­ire­si ile Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Da­ire­si iş­bir­li­ği yap­tı. Bü­yük­şe­hir’de gö­rev­li be­den eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri eş­li­ğin­de her sa­bah Kül­tür Park’ta ‘Bi­linç­li Spor Et­kin­li­ği’ne ka­tı­lan Mer­sin­li­ler, bu de­fa Ka­ra­du­var sa­hi­lin­de bu­luş­tu. Sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de ‘Bi­linç­li Spor Et­kin­li­ği’yle baş­la­yan prog­ram sa­hil te­miz­li­ğiy­le sür­dü. CHP Ak­de­niz İl­çe Baş­ka­nı Se­mih Pa­lat­mut’un da ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te Ak­de­niz Üçün­cü Göz Eği­tim ve Genç­lik Der­ne­ği üye­le­ri de yer al­dı. El­le­ri­ne po­şet­le­ri ve çöp tut­ma apa­rat­la­rı­nı alan Mer­sin­li­ler, Ka­ra­du­var sa­hi­li­ni baş­tan so­na te­miz­le­ye­rek bir kam­yon do­lu­su çöp çı­kart­tı. “Ben bir çev­re­ci­yim, git­ti­ğim her yer­de ön­ce bir mın­tı­ka te­miz­li­ği ya­pa­rı­m” Et­kin­li­ğe ka­tı­lan va­tan­daş­lar­dan Dil­ber Şe­nol, “Şu an­da Ka­ra­du­var sa­hi­li­ni Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ha­zır­la­mış ol­du­ğu çev­re et­kin­li­ği için gü­zel­leş­tir­me­ye gel­dik. Spo­ru­mu­zu yap­tık, kir­le­ti­len yer­le­ri eli­miz­den gel­di­ği ka­dar te­miz­le­ye­ce­ğiz. Ben bir çev­re­ci­yim. Git­ti­ğim her yer­de ön­ce bir mın­tı­ka te­miz­li­ği ya­pa­rım, son­ra ora­ya ko­nuş­la­nı­rım. Tüm top­lu­mu­muz du­yar­lı ol­sa o iz­ma­rit­le­ri ya da her­han­gi bir pis­li­ği­ni or­ta­ya bı­rak­ma­sa de­ğil Mer­sin, de­ğil Tür­ki­ye, dün­ya gü­zel ola­ca­k” de­di. “Ge­çen yıl da gel­miş­tik, te­miz­le­miş­tik, çok gü­zel ol­muş­tu­” Et­kin­li­ğe ka­tı­lan­lar­dan Mus­ta­fa Us­lu, “Bu­ra­sı Mer­sin’in Ka­ra­du­var Ma­hal­le­si. Çok gü­zel bir yer ama ben­ce şu ana ka­dar kıy­me­ti bi­lin­me­miş. Şu sa­hil­ler baş­ka­la­rı­nın elin­de ol­sa bu­ra­sı cen­net gi­bi olur. Şu an çok kir­li ve pis. Bu­ra­ya bir el atıl­ma­sı la­zım. İn­san­la­rın du­yar­lı ol­ma­sı la­zı­m” der­ken, Asu­man Tu­ran ise “Bu­ra­da çok gü­zel ve zevk­li bir spor yap­tık. Şu an­da çöp te­miz­le­me­ye gel­dik. Ge­çen yıl da gel­miş­tik, te­miz­le­miş­tik, çok gü­zel ol­muş­tu. Her­kes te­miz ol­sun, çev­re­ye çöp at­ma­ya­lım. Her­kes lüt­fen dik­kat et­si­n” di­ye ko­nuş­tu. “Al­man­ya’dan gel­dim. Mer­sin çok hoş, çağ­da­ş” Va­tan­daş­lar­dan Naz­lı Al­tay, “Ön­ce spo­ru­mu­zu yap­tık. Son­ra çev­re­mi­zi te­miz­le­ye­ce­ğiz. Be­le­di­ye­nin dü­zen­le­di­ği bu olay­dan do­la­yı çok mut­lu­yuz, çok se­vinç­li­yiz. Sa­hil­le­ri­miz te­miz ol­su­n” de­di. Yurt­dı­şın­dan Mer­sin’e gel­di­ği­ni be­lir­ten Mar­tin Krapp, “Al­man­ya’dan gel­dim. Bu­ra­da mi­sa­fi­rim. Mer­sin çok hoş, çağ­daş. Biz bu­ra­da çok mut­lu­yuz. Sa­bah er­ken­den spor ya­pı­yo­ruz, şim­di de sa­hi­li te­miz­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.