BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN,  BELEDİYE BİRİM MÜDÜRLERİNE  YAPILAN ‘SALDIRILARI’ KINADI
Yazar: abdullah - 10 Haziran 2022 Cuma

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN, BELEDİYE BİRİM MÜDÜRLERİNE YAPILAN ‘SALDIRILARI’ KINADI

BELEDIYE BIRIM AMIRLERINE SALDIRI

(YASEMİN HOMURLU) Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, son günlerde birim müdürlerine yapılan saldırıları kınarken “Kim böyle alçakça bir saldırıya yelteniyorsa elbette bunların bir bedeli olacaktır” dedi. Tarsus Belediyesinin Haziran ayı olağan Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde birim müdürlerine saldırı ile ilgili düşüncelerini Meclis Üyeleri ve Tarsus halkı ile paylaşan Başkan Bozdoğan, çalışma arkadaşlarının katkı sağlamak ve kurumu geliştirmek için ahlak ve dürüstlükten ödün vermeyerek gecesini gündüzüne kattıklarını söyledi. Dün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kendisi ve birim müdürlerinin Tarsus halkı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bozdoğan “Kim böyle alçak ve hain bir saldırı yapıyorsa elbette bunların bir bedeli olacaktır. Ama biz istiyoruz ki hep adalet karşısında bu bedel ödensin. Hep adaletle işimizi yapalım” ifadesini kullandı. Tar­sus’un maf­ya kı­rın­tı­la­rı­na ödün ve­re­cek bir kent ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Çün­kü bu ül­ke güç­lü bir ül­ke. Böy­le maf­ya kı­rın­tı­la­rı­na, ödün ve­re­cek, prim ta­nı­ya­cak bir kent de­ğil bu­ra­sı. Çok bi­linç­li bir kent. İtal­yan ya­zar Pa­ve­se’nin bir sö­züy­dü, ‘Söz de­ğil ey­lem’ der. Biz acı­mı­zı içi­miz­de ya­şı­yo­ruz. Ama üze­ri­ne bu ek­le­nen acı­lar ça­lış­ma şev­ki­mi­zi or­ta­dan kal­dır­maz. Tam ter­si, da­ha faz­la ça­lı­şa­ca­ğız. Bu şe­hir için bü­tün bas­kı­la­ra, en­gel­le­me­le­re rağ­men biz­ler ça­lı­şa­rak bu al­çak sal­dı­rı­la­ra ce­vap ve­re­ce­ğiz. İşin özü bu. Siz de sev­gi­ni­zi gös­te­rin. Ne olur­sa ol­sun, emek ve­ren in­san­la­ra kar­şı sev­gi­ni­zi gös­te­rin. İf­ti­ra ve de­di­ko­du ek­sen­li, kir­li si­ya­set ye­ri­ne ça­lı­şa­rak ve üre­te­rek bü­tün mü­dür­le­ri­min ba­na yar­dım­cı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ru­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.