FRANSA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ  MAGRO, TARSUS’U ZİYARET ETTİ
Yazar: abdullah - 10 Haziran 2022 Cuma

FRANSA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MAGRO, TARSUS’U ZİYARET ETTİ

BÜYÜKELÇI MAGRO

Fransa Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denieul ile 9 kişilik ekonomi heyeti, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Tarsus ve bölge ekonomisi ile tarihi ve kültürel zenginliklerinin değerlendirildiği ziyarette ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği imkânları ele alındı. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Togo, Fransa Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Direktörü Tanguy Denieul ve beraberlerindeki ekonomi heyetini konuk etti. Fuat Togo ziyaret sırasında Büyükelçi Herve Magro’ya, Tarsus’ta yapımı devam eden mega projelerden Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye’nin ilk tarım ihtisas teknoparkı olma özelliği taşıyan ve kent sınırları içerisine kurulan Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Mersin Agropark) ve inşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili gelinen son durumu anlattı.Tar­sus’un ta­rım, ti­ca­ret ve sa­na­yi alt ya­pı­sın­dan bah­se­den TSO Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fu­at To­go, ya­tı­rım­cı­lar için böl­ge­nin ge­le­cek va­ad et­ti­ğin­den bah­set­ti. İliş­ki­le­rin güç­len­di­ril­me­si ve iş bir­li­ği im­kân­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği zi­ya­ret­te ay­rı­ca ken­tin ta­ri­hi ve kül­tü­rel mi­ras­la­rı­na da dik­kat çe­kil­di. Fran­sa An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Her­ve Mag­ro ise, Tar­sus’tan çok et­ki­len­dik­le­ri­ne dik­kat çe­ke­rek, iş­bir­li­ği­ne açık ol­duk­la­rı­nı ve or­tak pro­je­ler yü­rü­te­bi­le­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Da­ha son­ra Fran­sa An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Mag­ro ile Fran­sız Kal­kın­ma Ajan­sı (AFD) Tür­ki­ye Di­rek­tö­rü Tan­guy De­ni­eul eş­li­ğin­de­ki he­yet, Tar­sus’un ta­ri­hi ve tu­ris­tik de­ğer­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.  (Ha­ber Mer­ke­zi)