BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

abdullah - 10 Haziran 2022 Cuma

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

TARSUS BELEDIYE MECLISI

Tar­sus Be­le­di­ye Mec­li­si, Ha­zi­ran ayı ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­tir­di. Mec­li­se su­nu­lan di­lek­çe­le­rin gö­rü­şül­dü­ğü ola­ğan top­lan­tı­da, çe­şit­li mad­de­ler ka­bul edi­lir­ken ko­mis­yon ra­por­la­rı da ka­ra­ra bağ­lan­dı. 8 gün­dem mad­de­si­nin gö­rü­şül­dü­ğü mec­lis top­lan­tı­sın­da sı­cak as­falt ve iki ta­ba­ka as­tar­lı bi­tüm­lü sat­hi kap­la­ma ya­pım işin­de kul­la­nıl­mak üze­re İl­ler Ban­ka­sı’ndan 35 Mil­yon TL’lik ya­tı­rım kre­di­si kul­la­nıl­ma­sı gö­rü­şül­dü. Tar­sus’un yol ka­li­te­si­ni yük­selt­mek, ya­şam kon­fo­ru­nu art­tır­mak ama­cıy­la köy­den ma­hal­le­ye dö­nü­şen 129 köy 5 bel­de 46 mer­kez ma­hal­le­de ye­ni açı­lan yol­lar ve mev­cut yol­la­rın ya­pım, ba­kım ve ona­rı­mın­da kul­la­nıl­mak üze­re 90.258.729,59 TL söz­leş­me be­del­li sı­cak as­falt ve iki ta­ba­ka as­tar­lı bi­tüm­lü sat­hi kap­la­ma ya­pım işi iha­le­si ger­çek­leş­ti­ril­miş­ti. Bu kap­sam­da as­falt ya­pım işi ile bir­lik­te Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin di­ğer hiz­met ve ya­tı­rım­la­rı­nı ak­sat­ma­dan ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­si için söz ko­nu­su iha­le­ye ait hak ediş­le­rin 35 mil­yon TL tu­ta­rın­da­ki kıs­mı­nın il­ler ban­ka­sı ya­tı­rım kre­di­si kay­nak­la­rın­dan kar­şı­lan­ma­sı için ge­len ev­rak mec­lis üye­le­rin­ce Plan Büt­çe ve Ke­sin He­sap Ko­mis­yo­nu’na ha­va­le edil­di. Ko­mis­yon ka­ra­rı son­ra­sı mad­de­nin onay­lan­ma­sı ha­lin­de as­falt ya­pım işi­nin art­tı­rı­la­rak de­vam ede­ce­ği ve pro­je­le­rin son hız­la sür­dü­rü­le­ce­ği bil­di­ril­di. Gün­dem mad­de­si hak­kın­da ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, " Tar­sus’un yol ka­li­te­si­ni yük­selt­mek, ya­şam kon­fo­ru­nu art­tır­mak ama­cıy­la köy­den ma­hal­le­ye dö­nü­şen 129 Köy 5 bel­de 46 Mer­kez ma­hal­le­de ye­ni açı­lan yol­lar ve mev­cut yol­la­rın ya­pım, ba­kım ve ona­rı­mın­da kul­la­nıl­mak üze­re 35 mil­yon TL’lik kre­di kul­lan­mak is­ti­yo­ruz, ha­li ha­zır­da yap­mış ol­du­ğu­muz iha­le­ye ek ola­rak de­vam ede­cek ça­lış­ma­lar­da bu kre­di ile im­kân­la­rı­mı­zı art­tır­ma­yı is­ti­yo­ruz. Çün­kü Tar­sus ya­şam ka­li­te­si­nin en üst dü­ze­yi­ni hak edi­yor" de­di. Gün­dem mad­de­si oy bir­li­ği ile Plan Büt­çe ve Ke­sin He­sap Ko­mis­yon­la­rı­na ha­va­le edil­di. Nü­fus yo­ğun­lu­ğu ve baş­kan­lı­ğın ih­ti­yaç­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak be­le­di­ye teş­ki­la­tı norm kad­ro­ya uy­gun ola­rak be­le­di­ye­nin nü­fu­su fi­zi­ki ve coğ­ra­fi ya­pı­sı eko­no­mik sos­yal kül­tü­rel özel­lik­le­ri ve ge­liş­me po­tan­si­yel dik­ka­te alı­na­rak Ge­lir­ler Mü­dür­lü­ğü ile İk­lim De­ği­şik­li­ği ve Sı­fır Atık Mü­dür­lü­ğü ku­rul­ma­sı ko­nu­su mec­lis üye­le­rin­ce gö­rü­şül­dü.  Oy bir­li­ği ile onay­la­nan mad­de ile Be­le­di­ye­nin ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ku­ru­la­cak olan mü­dür­lük­ler için kad­ro ih­das­la­rı ka­bul edil­di. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)