TARSUS KAYMAKAMI OTCU, DENEYAP  ATÖLYELERİ SEÇME E-SINAVLARINA  GİREN ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ

abdullah - 10 Haziran 2022 Cuma

TARSUS KAYMAKAMI OTCU, DENEYAP ATÖLYELERİ SEÇME E-SINAVLARINA GİREN ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ

DENEYAP ATÖLYELERI

Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu,  Tar­sus Spor Sa­lo­nun­da 117 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pıl­mak­ta olan De­ne­yap Atöl­ye­le­ri Seç­me esı­nav­la­rı­na gi­ren öğ­ren­ci­le­ri zi­ya­ret ede­rek ba­şa­rı­lar di­le­di.Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, TÜ­Bİ­TAK ve T3 Vak­fı or­tak­lı­ğın­da; mil­li tek­no­lo­ji ham­le­si­nin iti­ci gü­cü­nü oluş­tu­ra­cak, tek­no­lo­ji üret­me yet­kin­li­ği yük­sek genç bi­rey­ler ye­tiş­ti­ril­me­si ama­cıy­la oluş­tu­ru­lan De­ne­yap Atöl­ye­le­rin­de eği­tim ala­cak genç­ler bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da ya­pı­lan esı­nav ve aka­bin­de uy­gu­la­ma­lı mü­la­kat ile be­lir­le­ni­yor.4., 5., 7. ve 8. Sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri ka­tı­la­bil­di­ği sı­nav­lar so­nun­da ba­şa­rı­lı olan öğ­ren­ci­le­re ta­sa­rım ve üre­tim, Ro­bo­tik Kod­la­ma, Elek­tro­nik Prog­ram­la­ma ve Nes­ne­le­rin İn­ter­ne­ti, Ya­zı­lım Tek­no­lo­ji­le­ri, Mo­bil Uy­gu­la­ma, Si­ber Gü­ven­lik, Ener­ji Tek­no­lo­ji­le­ri, Ha­va­cı­lık ve Uzay Tek­no­lo­ji­le­ri, Ya­pay Ze­ka, Na­no­tek­no­lo­ji ve Mal­ze­me Bi­li­mi, İle­ri Ro­bo­tik gi­bi yer­li ve mil­li tek­no­lo­ji alt ya­pı­sı­nı oluş­tur­mak üze­re 36 ay sü­ren eği­tim­ler ve­ri­li­yor.                                  (Ha­ber Mer­ke­zi)