ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ  ÖĞRENCİLERİ TARSUS’U GEZDİ
Yazar: abdullah - 10 Haziran 2022 Cuma

ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARSUS’U GEZDİ

TARSUS'U GEZDILER

An­ka­ra Ga­zi Üni­ver­si­te­si Po­li­mer Tek­no­lo­ji­si bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri Tar­sus ve Mer­sin’i gez­di. Ge­zi­ler sı­ra­sın­da Tar­sus Be­le­di­ye­si öğ­ren­ci­le­re spon­sor ola­rak ka­la­cak yer ve ye­mek ko­nu­sun­da des­tek ver­di. Tar­sus­lu öğ­ren­ci­ler­den Ni­da Ge­cik­miş'in de  ara­la­rın­da bu­lu­nan 40 öğ­ren­ci ve Po­li­mer tek­no­lo­ji­si bö­lüm baş­ka­nı Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Dr. Si­nan Mit­hat Mu­ham­met ve di­ğer öğ­ret­men­ler Tar­sus’ta ta­ri­hi ve tu­ris­tik yer­le­ri gez­di­ler. Es­ha­bı Kehf, Şe­la­le, Taş­ku­yu ma­ğa­ra­sı , Cen­net ce­hen­nem  böl­ge­si gi­bi yer­ler ge­zil­di. Öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­ler, Tar­sus’ta ko­nak­la­ya­cak yer bu­lu­na­ma­yın­ca Mer­sin Me­zit­li Me­ra­da Su­it Ho­tel de kal­dı­lar. Tar­sus’ta ay­rı­ca Cum­hu­ri­yet Ana­do­lu Mes­lek li­se­si­nin re­sim ser­gi­si­ni zi­ya­ret eden öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­ler ay­rı­ca Tar­sus­Mer­sin OSB’de bu­lu­nan bir kau­çuk fab­ri­ka­sı­nı gez­di­ler, ken­di bö­lüm­le­ri ile il­gi­li bil­gi al­dı­lar. An­ka­ra Ga­zi Üni­ver­si­te­si Po­li­mer Tek­no­lo­ji­si bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri ay­rı­ca ken­di­le­ri­ne spon­sor ola­rak des­tek ve­ren Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan’a, be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­ne, Tar­sus CHP Be­le­di­ye Mec­lis üye­si Ali Uyan'a, MHP Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis üye­si Nük­het Koç’a, Nil­gün Ha­nım ko­na­ğı sa­hi­bi Nil­gün Ay­de­mir’e te­şek­kür et­ti­ler.Bu­nun ya­nı sı­ra, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ge­çir­di­ği kamp kri­zi so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a ağa­be­yi­nin ve­fa­tın­dan do­la­yı üzü­le­rek ta­zi­ye­le­ri­ni ilet­ti­ler. Grup dün Tar­sus ve Mer­sin’de­ki zi­ya­ret­le­ri­ni ta­mam­la­yıp An­ka­ra’ya mut­lu bir şe­kil­de dön­dü.                             (Ha­ber Mer­ke­zi)