SANATÇI CEYLAN ERTEM,  TARSUS’TA SAHNE ALDI
Yazar: abdullah - 10 Haziran 2022 Cuma

SANATÇI CEYLAN ERTEM, TARSUS’TA SAHNE ALDI

CEYLAN ERTEM KONSERI

Mer­sin Ulus­la­ra­ra­sı Mü­zik Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da sa­nat­çı Cey­lan Er­tem Tar­sus’ta sah­ne al­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ı da ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı kon­ser­de Tar­sus­lu­lar Cey­lan Er­tem ile mü­zi­ğin key­fi­ni do­ya­sı­ya ya­şa­dı. Kon­ser so­nun­da sa­nat­çı Cey­lan Er­tem'e pla­ket ve çi­çek tak­dim eden Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Ra­sim Do­kur Ba­ca­sı Mey­da­nı’nı tık­lım tık­lım dol­du­ran Tar­sus­lu sa­nat­se­ver­le­re ve biz­le­re muh­te­şem bir mü­zik şö­le­ni ya­şa­tan Cey­lan Er­tem'e şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. Tar­sus, mü­zi­ğe ve sa­na­ta ev sa­hip­li­ği yap­ma­yı sür­dü­re­ce­k”' de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)