ZABITA EKİPLERİ, TARSUS’TA  HALK SAĞLIĞINA ZARARLI 447  KG BİDON PEYNİR ELE GEÇİRDİ
Yazar: abdullah - 10 Haziran 2022 Cuma

ZABITA EKİPLERİ, TARSUS’TA HALK SAĞLIĞINA ZARARLI 447 KG BİDON PEYNİR ELE GEÇİRDİ

HALK SAGLIGI

Tar­sus Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü’nün halk sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­ya yö­ne­lik kent ge­ne­lin­de yü­rüt­tü­ğü de­ne­tim­le­rin­de, 447 Kg ağır­lı­ğın­da halk sağ­lı­ğı­na za­rar­lı bi­don pey­ni­ri ele ge­çi­ril­di. Ya­pı­lan ana­liz­ler so­nu­cu içe­ri­sin­de bol mik­tar­da ni­şas­ta bu­lu­nan ve üre­tim izin bel­ge­si ol­ma­dan üre­ti­len pey­nir­ler Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan im­ha edil­di. Kent sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Tar­sus Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, be­lir­le­nen prog­ram dâ­hi­lin­de­ki ru­tin de­ne­tim­le­ri­nin ya­nı sı­ra, va­tan­daş­lar­dan ge­len ih­bar­la­rı da bir bir de­ğer­len­di­ri­yor. Va­tan­daş­la­rın gü­ven­li alış­ve­riş ya­pıp da­ha hij­ye­nik ko­şul­lar­da bes­len­me­le­ri­ni amaç­la­yan Tar­sus Be­le­di­ye­si za­bı­ta ekip­le­ri de­ne­tim­le­ri­ne ara ver­me­den de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, kent­te gı­da sa­tı­şı ya­pan iş­yer­le­ri­ne yö­ne­lik ru­tin ola­rak yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da sey­yar sa­tı­cı­lar­da halk sağ­lı­ğı­na za­rar­lı olan ve içe­ri­sin­de bol mik­tar­da ni­şas­ta bu­lu­nan bi­don pey­nir­le­ri­ne el koy­du. Üre­tim izin bel­ge­si ol­ma­yan plas­tik bi­don­lar içe­ri­sin­de sa­tı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len bi­don pey­nir­ler Tar­sus Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ana­liz edil­di. Ana­liz­ler so­nu­cu halk sağ­lı­ğı­nı olum­suz et­ki­le­ye­cek et­men­ler içe­ren bi­don pey­nir­ler im­ha edi­le­rek sa­tı­şı­nı ya­pan ki­şi ve ki­şi­ler hak­kın­da ge­rek­li ida­ri iş­lem­ler baş­la­tıl­dı.  Kent sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de de­ne­tim­le­ri­ni sık­laş­tı­ran Tar­sus Be­le­di­ye­si­ne bağ­lı Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ge­len ih­bar­la­rı bir bir de­ğer­len­di­re­rek va­tan­daş­la­rın da­ha hij­ye­nik ve sağ­lık­lı or­tam­lar­da bes­len­me­le­ri­ni amaç­lı­yor. Yet­ki­li­ler,” Ge­rek ru­tin de­ne­tim­le­ri­miz ge­rek­se de va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan ge­len ih­bar­lar son­ra­sı yap­tı­ğı­mız de­ne­tim­ler­de­ki tek ga­ye­miz; va­tan­daş­la­rı­mı­zın da­ha sağ­lık­lı ve hij­ye­nik or­tam­lar­da bes­len­me­le­ri­ni amaç­la­mak. Tar­sus sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ika­met eden va­tan­daş­la­rı­mı­zın içi ra­hat ol­sun. Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın ta­li­mat­la­rıy­la ge­ce gün­düz de­ne­tim­le­ri­miz de­vam ede­cek. Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­rı­mı­zın da biz­le­re yar­dım­cı ol­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Her­han­gi olum­suz bir du­rum kar­şı­sın­da anın­da 153’ü ara­ya­rak biz­ler­le ir­ti­ba­ta ge­çip bil­gi ver­me­le­ri ge­rek­mek­te­di­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du­lar. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)