TARSUS CHP TEŞKİLATINDAN SEÇİM  GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Yazar: abdullah - 10 Haziran 2022 Cuma

TARSUS CHP TEŞKİLATINDAN SEÇİM GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

SEÇIM GÜVENLIGI

CUM­HU­Rİ­YET Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Ör­gü­tü, se­çim sü­re­ciy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Mer­sin ge­ne­lin­de 4.sü dü­zen­le­nen ‘Se­çim Gü­ven­li­ği Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­la­rı’nın Tar­sus bö­lü­mü, Be­le­di­ye­si ni­kah sa­lo­nun­da par­ti­li­le­rin yo­ğun ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti. CHP Mer­sin İl Baş­ka­nı Av. Adil Ak­tay, İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, par­ti­li yö­ne­ti­ci­ler­den Mah­mut Öz­kü­çük, Av. Bur­cu Dü­zen ve Hül­ya Mi­dem’in di­van­da yer al­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı, say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. CHP geç­miş dö­nem Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ali Ok­sal, geç­miş dö­nem Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan­la­rın­dan Bed­ret­tin Sarp­ka­ya ile es­ki dö­nem il­çe baş­kan ve yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de ka­tı­lım gös­ter­di­ği top­lan­tı­ya, Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri, il ve il­çe yö­ne­ti­ci­le­ri, Ka­dın Kol­la­rı ile Genç­lik Kol­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri ve par­ti­li­ler de iş­ti­rak et­ti. ‘Bi­zim en önem­li gün­de­mi­miz se­çim’ Tür­ki­ye’de gün­de­min çok hız­lı şe­kil­de de­ğiş­ti­ği­ni be­lir­ten CHP Mer­sin İl Baş­ka­nı Av. Adil Ak­tay, top­lan­tı­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, “A­ma bi­zim en önem­li gün­de­mi­miz se­çim­dir. Önü­müz­de ki se­çim­de, ta­ma­men Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a gö­re uyar­la­nan re­jim­den kur­tu­la­ca­ğız. Biz, Ku­va­i Mil­li­ye­ci­ler ola­rak mil­let ik­ti­da­rı üze­rin­de hiç­bir ik­ti­da­rı ta­nı­ma­ya­ca­ğız. Se­çim gü­nü kar­şı­la­rın­da hal­kı bu­la­cak­lar. Adil ve dü­rüst bir se­çim ya­pıl­ma­sı için bu gö­rev en çok biz­le­re düş­mek­te­dir.Her­kes üze­ri­ne dü­şe­ni ya­pa­cak ve bu se­çi­mi mut­la­ka ka­za­na­ca­ğız. Hiç­bir ya­pı­nın se­çi­min gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye dü­şür­me­si­ne izin ver­me­ye­ce­ği­z” de­di. “Hal­kı­mı­zın des­te­ği­ni is­ti­yo­ru­z” CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral ise se­çim gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da en önem­li un­su­run mu­ha­le­fe­tin ve de­mok­ra­si güç­le­ri­nin ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, “Se­çim gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak her ne ka­dar ik­ti­dar­la­rın gö­rev­le­ri ara­sın­da sa­yı­lı­yor­sa da, bu ko­nu­da yar­gı or­ga­nı gö­rev­len­di­ril­miş ol­sa da asıl gö­rev mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne ve de­mok­ra­si güç­le­ri­ne dü­şü­yor. He­le Tür­ki­ye gi­bi bir ül­ke­de, ya­ni son se­çim­le­rin ne­re­dey­se ta­ma­mı­nın bü­yük şa­ibe­ler al­tın­da ger­çek­leş­ti­ği bir ül­ke­de yar­gı­dan ve ik­ti­dar­dan se­çim gü­ven­li­ği­ni bek­le­mek bü­yük bir saf­lık ol­muş olur. Bun­dan ön­ce­ki bü­tün bi­ri­kim­le­ri dik­ka­te ala­rak şim­di­den ha­zır­lık­la­rı­mı­zı yap­ma­ya baş­la­dık. Bu ko­nu­da hal­kı­mı­zın des­te­ği­ni is­ti­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Tür­ki­ye’yi ay­dın­lık gün­le­re bir­lik­te ta­şı­ya­ca­ğı­z” Son ye­rel se­çim­de par­ti­si­nin al­dı­ğı ba­şa­rı­lı so­nuç­la­ra vur­gu ya­pan CHP İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, “Na­sıl ki 31 Mart 2019 se­çim­le­rin­de ken­ti­mi­ze ba­ha­rı ge­tir­diy­sek şim­di Tür­ki­ye’yi ay­dın­lık gün­le­re bir­lik­te ta­şı­ya­ca­ğız. San­dık ku­ru­lu üye­le­ri­miz­le, avu­kat­la­rı­mız­la, mü­şa­hit­le­ri­miz­le, bi­li­şim so­rum­lu­la­rı­mız­la, okul so­rum­lu­la­rı­mız­la biz se­çi­me ha­zı­rız! Tek bir oyun da­hi adil bir şe­kil­de san­dı­ğa yan­sı­ma­sı için ge­ce gün­düz ça­lı­şa­ca­ğız, ik­ti­da­rın hi­le­le­ri­ne kar­şı di­re­ne­ce­ğiz, oy na­mus­tur dü­şün­ce­si ile san­dı­ğa gi­de­cek yurt­taş­la­rı­mı­zın gü­ven­ce­si biz ola­ca­ğı­z” de­di. Tar­sus’un her böl­ge­sin­den par­ti­li­le­rin ka­tı­lım gös­ter­di­ği göz­le­nen top­lan­tı da bir­çok ka­tı­lım­cı söz ala­rak geç­miş de­ne­yim­le­ri­ni ve öne­ri­le­ri­ni sun­du. (CHP TAR­SUS İL­ÇE ÖR­GÜ­TÜ)