TARSUS’TA, KARPUZ VE KAVUN HASADI BAŞLADI
Yazar: abdullah - 8 Haziran 2022 Çarşamba

TARSUS’TA, KARPUZ VE KAVUN HASADI BAŞLADI

200 BIN TON KARPUZ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tür­ki­ye'nin önem­li ta­rım­sal üre­tim mer­kez­le­ri ara­sın­da gös­te­ri­len Tar­sus’ta ha­sa­dı­na de­vam edi­len kar­puz­da 200 bin ton, ka­vun­da 50 bin ton re­kol­te bek­le­ni­yor. Ta­dı, aro­ma­sı ve ko­ku­suy­la bi­li­nen Tar­sus kar­pu­zu ve ka­vu­nu, il­çe­de bu yıl 25 bin dö­nüm­lük alan­da ye­tiş­ti­ril­di. Ha­sat­ta ça­lı­şan mev­sim­lik ta­rım iş­çi­le­ri, Çu­ku­ro­va'nın sı­ca­ğı­na al­dı­rış et­me­den bü­yük bir emek­le top­la­dık­la­rı ürün­le­ri kam­yon­la­ra yük­lü­yor. Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, il­çe­nin, "mey­ve de­po­su" ola­rak anıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek. il­çe­de çok sa­yı­da ürün ye­tiş­ti­ği­ni ve bun­la­rın üre­ti­ci­le­re önem­li ka­zanç sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Ve­yis Av­cı, bu yıl kar­puz ve ka­vun­da ve­ri­min çift­çi­le­ri mut­lu et­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, ha­sa­da yak­la­şık 10 gün ge­cik­me­li baş­la­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Bölgemizde yaşanan don afeti nedeniyle çiftçilerin bu yıl fideleri tekrar söküp, dikmek zorunda kaldığına vurgu yapan Başkan Avcı “Buna rağmen hasat devam ediyor. Şu an fiyatlar iyi durumda. Sezona son hızla devam ediyoruz. Geçen yıl karpuzda 40 bin dönüm ekili alanımız vardı, bu yıl 20 bin dönüme düştü. Kavunda da aynı şekilde 15 bin dönüm alan ekliydi, bu yıl o da 7 bin dönüm civarlarına düştü. Gerçekten talep fazla. Çiftçimiz fiyattan memnun. Bu yıl karpuzda 200 bin ton, kavunda da 50 bin ton üretim bekliyoruz” dedi.Başkan Veyis Avcı, ilçede yetişen karpuz ve kavunun iç piyasada yoğun talep gördüğünü, bazı Avrupa ülkelerine de ürünleri ihraç ettiklerini söyledi. Çiftçilerin özverili çalışmalarına devam ettiğine değinen Avcı, "Arzı sağlayacağız, talebi de karşılamaya çalışacağız. Bu yıl için umutluyuz. Yani çiftçimiz para kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda biraz daha artarak devam edeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus'ta yetişen karpuz ve kavunun aroması ve lezzetiyle öne çıktığını da sözlerine ekledi. Üretici Mustafa Ergül ise 30 dönüm arazisinde kavun ürettiğini belirterek, "Bu sene güzel, bereketli, bol kazançlı. Ürünlerimizi Almanya, İngiltere ve Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bu sezon güzel şeyler bekliyoruz. Soğuk nedeniyle zor yetiştirdik ama güzel ve bereketli oldu" diye konuştu.