BAŞKAN TEPEBAĞLI: “ÇEVREYİ  KORUMAK ‘AKLIN’ GEREĞİDİR”
Yazar: abdullah - 8 Haziran 2022 Çarşamba

BAŞKAN TEPEBAĞLI: “ÇEVREYİ KORUMAK ‘AKLIN’ GEREĞİDİR”

ÇEVREYI KORUMAK

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, çev­re­nin tüm in­san­lık için ya­şam­sal öne­me sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ge­le­cek ne­sil­le­re da­ha te­miz, da­ha ye­şil, da­ha ya­şa­na­bi­lir bir dün­ya bı­rak­mak bi­zim eli­miz­de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Dün­ya Çev­re Gü­nü ne­de­niy­le ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, çev­re­yi ko­ru­ma­nın ak­lın ge­re­ği ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek “Çev­re, tüm in­san­lık için ya­şam­sal öne­me sa­hip­tir. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak çev­re­ye olan du­yar­lı­lı­ğı­mı­zı için­de ba­rın­dı­ran her tür­lü pro­je­de yer al­ma­ya özen gös­te­ri­yor, ge­le­cek ne­sil­le­re sağ­lık­lı bir çev­re­de ya­şam hak­kı­nı sun­mak için ken­ti­mi­zin di­na­mik­le­ri ve gö­nül­lü­le­riy­le or­tak ha­re­ket et­me­ye gay­ret edi­yo­ruz.Ge­le­ce­ği­miz için çev­re­ye, ha­va­ya, su­ya, top­ra­ğa sa­hip çık­ma­lı, onu iyi şe­kil­de ko­ru­ma­lı­yız. Bu bi­lin­ci de ço­cuk­la­rı­mı­za aşı­la­ma­lı, çev­re ko­nu­sun­da du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­lı­yız. Bu ve­si­ley­le Dün­ya Çev­re Gü­nü­nü kut­lu­yor, her­ke­sin sağ­lık­lı, mut­lu ve hu­zur­lu ya­şa­dı­ğı te­miz bir çev­re ve sağ­lık­lı bir dün­ya di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.