MHP HEYETİ’NDEN, KAÇEP İLÇE BAŞKANI İÇGÖREN’E ZİYARET
Yazar: abdullah - 8 Haziran 2022 Çarşamba

MHP HEYETİ’NDEN, KAÇEP İLÇE BAŞKANI İÇGÖREN’E ZİYARET

MHP KAÇEP

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek ve MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik ve yö­ne­ti­mi, MHP Ka­dın, Ai­le, Ço­cuk ve En­gel­li Po­li­ti­ka­la­rı (KA­ÇEP) İl­çe Baş­ka­nı Ye­şim San­cak­tar İç­gö­ren’i zi­ya­ret et­ti. Mil­let­ve­ki­li Şim­şek ve MHP he­ye­ti, İç­gö­ren’in iş­let­me­ci­li­ği­ni yap­tı­ğı Elif Ha­tun Ko­na­ğı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­te gün­dem­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Ka­dın ol­ma­nın öne­mi­ne vur­gu ya­pan Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, “Tar­sus­lu ka­dın­la­rı­mız, önü­müz­de­ki sü­reç­te da­ha faz­la bir­lik­be­ra­ber­lik ru­hu çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket ede­cek ve hem ken­di­si­ni, hem ai­le­si­ni, hem de şeh­ri­ni ve ül­ke­si­ni da­ha üst dü­zey­de tem­sil eder ko­nu­ma ge­le­cek­ti­r” de­di. KA­ÇEP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı San­cak­tar da, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, KA­ÇEP’in ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­di.