TARSUS’TA ÇÖP KONTEYNERLERİ  YIKANIP ‘DEZENFEKTE’ EDİLİYOR
Yazar: abdullah - 8 Haziran 2022 Çarşamba

TARSUS’TA ÇÖP KONTEYNERLERİ YIKANIP ‘DEZENFEKTE’ EDİLİYOR

DEZENFEKTE YAPILDI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye­si Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ekip­ler, çöp kon­tey­ner­le­rin­de olu­şan pis ko­ku ve atık­la­rın gi­de­ril­me­si için baş­lat­tı­ğı yı­ka­ma ve de­zen­fek­te ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. ‘Da­ha Te­miz Bir Tar­sus’ için ça­lış­ma­la­ra ara­lık­sız de­vam eden Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, kent ge­ne­lin­de çöp kon­tey­ner­le­ri­nin pe­ri­yo­dik te­miz­lik ça­lış­ma­la­rı­nı ya­par­ken cad­de ve so­kak­la­rın­da te­miz­li­ği­ni sağ­lı­yor­lar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Tar­sus’un da­ha te­miz bir kent ol­ma­sı ve va­tan­daş­la­rın ne­zih bir or­tam­da ya­şa­ma­la­rı için ça­lış­ma­la­rın ara­lık­sız de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek “Bu ça­lış­ma kap­sa­mın­da sür­dür­dü­ğü­müz çöp kon­tey­ne­ri yı­ka­ma ve de­zen­fek­te­si sa­ye­sin­de; çöp kon­tey­ner­le­ri­nin ye­rin­de, hız­lı, eko­no­mik ve et­kin bir şe­kil­de te­miz­li­ği ya­pı­la­rak, gö­rün­tü kir­li­li­ği ve ko­ku olu­şu­mu en­gel­le­nir­ken, ay­nı za­man­da lar­va ve si­nek olu­şu­mu­nun da önü­ne ge­çil­miş olu­na­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.