MERSİN VALİSİ PEHLİVAN,  ‘TARSUS OSB SAHASI’NDA  İNCELEMELERDE BULUNDU
Yazar: abdullah - 6 Haziran 2022 Pazartesi

MERSİN VALİSİ PEHLİVAN, ‘TARSUS OSB SAHASI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

TARSUS OSB SAHASI

Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, il­çe­miz­de­ki kap­sa­mın­da Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Şan­ti­ye Sa­ha­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Va­li Peh­li­van, ya­pı­mı de­vam eden in­şa­at ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li ve Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak 'tan bil­gi­ler al­dı. Tar­sus OSB’yi en kı­sa sü­re­de fa­ali­ye­te ge­çir­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten H. Ru­hi Ko­çak, “421 hek­tar alan­da yağ­mur su­yu, atık­su ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı ve yol­lar te­ras­man ko­tu­na ge­ti­ril­miş du­rum­da­dır. OSB’nin içe­ri­sin­den ge­çen se­pet­çi­ler de­re­si­nin men­fez ya­pım iş­le­ri hız­lı bir şe­kil­de de­vam et­mek­te­dir. Ber­dan ba­ra­jın­dan ala­ca­ğı­mız kul­la­nım su­yu ile il­gi­li iş ve iş­lem­le­ri­miz ta­mam­lan­dı ve in­şa­at sü­re­ci baş­la­dı­” de­di. 2022 yıl sonu-2023 ilk çeyreği arasında kullanım suyu, elektrik, doğalgaz, telekominikasyon ve parsel bağlantılarını tamamlamayı planlandığının altını çizen Koçak “Şalt merkezi kurulması konusunda Teiaş ile son aşamadayız. Ülke ve Bölge ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak olan Tarsus OSB stratejik ve topografik anlamda çok iyi bir konumda, 530 hektarlık alana sahip Tarsus OSB’de hiç boş parsel kalmamasının kanıtıda bu olsa gerek. Bu doğrultuda genişleme alanı olarak belirlediğimiz yerler oldu ve başvurularımızı yaptık .En kısa zamanda çözüme kavuşmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.. Bilgiler sonrası konuşma yapan Vali Pehlivan, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin gerek konum, gerekse topografik olarak çok güzel ve stratejik bir noktada olduğunu, hızlı bir şekilde ilerliyor oluşundan memnuniyet duyduğunu, bu tür projelerin çok önem verdiğini ve elinden gelen tüm desteği sağlayacağını dile getirerek, emeği geçen herkese gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Pehlivan'ın Tarsus Organize Sanayi Bölgesi şantiye alanına yaptığı ziyarete Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım ve Tarsus OSB yetkilileri katıldı. (Haber Merkezi)