TARSUS’TA, SEZONUN İLK   ‘ÜZÜM HASADI’ BAŞLADI
Yazar: abdullah - 6 Haziran 2022 Pazartesi

TARSUS’TA, SEZONUN İLK ‘ÜZÜM HASADI’ BAŞLADI

TARSUS ÜZÜMÜ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus’ta, se­zo­nun ilk üzüm ha­sa­dı ya­pı­la­rak, pi­ya­sa­ya sü­rül­dü.Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Tar­sus’ta ör­tü al­tın­da se­zo­nun ilk üzüm ha­sa­dı­nın Ku­lak ma­hal­le­sin­de ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Zi­ya Sa­rı ad­lı üre­ti­ci­nin yak­la­şık 10 de­kar alan­da ör­tü al­tın­da Ya­lo­va İn­ci­si cin­si üzü­mü ye­tiş­ti­ril­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Av­cı, İl­çe­de 110 bin dö­nüm alan­da üzüm ye­tiş­ti­ril­di­ği­ni, ör­tü al­tın­da ise 70 dö­nüm­lük alan­da bağ­cı­lık ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. 70 de­kar alan­da üre­ti­mi ya­pı­lan üzüm­den 200 ton re­kol­te bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Av­cı, 110 bin de­kar açık alan­da üre­ti­len Ya­lo­va İn­ci­si, En­gin çe­kir­dek­siz, Trak­ya İl­ke­ren ve Tar­sus Be­ya­zı gi­bi üzüm­ler­den ise yak­la­şık 300 bin ton üzüm re­kol­te­si bek­le­dik­le­ri­ni, di­ğer üzüm çe­şit­le­ri­miz de bun­dan son­ra­ki gün­ler­de ha­sat edil­me­ye baş­la­na­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.