NAİL UÇAK’TAN, BAŞKAN VAHAP SEÇER’E ZİYARET
Yazar: abdullah - 6 Haziran 2022 Pazartesi

NAİL UÇAK’TAN, BAŞKAN VAHAP SEÇER’E ZİYARET

NAIL UÇAK-VAHAP SEÇER

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ka­sap­lar Oda­sı Baş­ka­nı ve Tür­ki­ye Ka­sap­lar Be­si­ci­ler ve Et ve Et Ürün­le­ri Es­naf ve Sa­nat­kâr­la­rı Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan ada­yı Na­il Uçak, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’i zi­ya­ret et­ti. Na­il Uçak, zi­ya­ret sı­ra­sın­da son yıl­lar­da ka­sap es­na­fı­nın ya­şa­dı­ğı so­run­la­rı Baş­kan Se­çer ile pay­la­şır­ken, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ile il­gi­li de ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Zi­ya­ret son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze kı­sa bir açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Uçak, “Ka­sap es­na­fı­mız son gün­ler­de cid­di ma­na­da sı­kın­lar ya­şı­yor. Es­na­fı­mı­zın ya­şa­dı­ğı bu sı­kın­tı­la­rı el­bir­li­ği ile na­sıl aşa­rız di­ye­rek ilk zi­ya­re­ti­mi­zi Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za ger­çek­leş­tir­dik. Bu­gün ise Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ile bir ara­ya ge­le­rek ka­sap es­na­fı­mı­zın ya­şa­dı­ğı bu sı­kın­tı­lar hak­kın­da ken­di­siy­le de is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­duk. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­ma gös­ter­miş ol­du­ğu ya­kın il­gi­den do­la­yı ka­sap es­na­fım adı­na şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­ru­m”  de­di.