MANGAL PARK MESİRE ALANI, BU YAZ SEZONUNDA AÇILIYOR
Yazar: abdullah - 6 Haziran 2022 Pazartesi

MANGAL PARK MESİRE ALANI, BU YAZ SEZONUNDA AÇILIYOR

ÇAKLIYAYLA MESIRE ALANI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ça­yı­re­kin­li­ği Ma­hal­le­si Göp­ter mev­ki­ine yap­tı­rı­lan Man­gal Park Me­si­re Ala­nı, bu yaz se­zo­nun­da açı­lı­yor. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği Me­si­re Ala­nı’nda in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ad­nan Ka­ra­de­mir ve Be­le­di­ye Fen İş­le­ri Mü­dü­rü Lüt­fi Ye­tiş’ten bil­gi al­dı. Man­gal Park Pik­nik Ala­nı’nın, yüz­ler­ce va­tan­da­şın man­gal key­fi ya­pa­ca­ğı çok gü­zel bir yer ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Te­pe­bağ­lı “Be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan Ça­yı­re­kin­li­ği Ma­hal­le­si Göp­ter mev­ki­ine yap­tı­rı­lan Man­gal Park Me­si­re Ala­nı yak­la­şık 5 dö­nüm­lük alan üze­ri­ne ku­ru­lu­yor. Biz­ler bu­ra­da il­çe­mi­zin en kıy­met­li böl­ge­si­ni ti­ca­ri­leş­tir­me­den va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­nu­yo­ruz. Man­gal Park Me­si­re Ala­nı içe­ri­sin­de tu­va­let, çeş­me, oyun ala­nı ve pik­nik ma­sa­sı bu­lu­na­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.