TSK MEHMETÇİK VAKFI’NDAN,  TİCARET BORSASI’NA ZİYARET
Yazar: abdullah - 6 Haziran 2022 Pazartesi

TSK MEHMETÇİK VAKFI’NDAN, TİCARET BORSASI’NA ZİYARET

TSK MEHMETÇIK VAKFI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) Meh­met­çik Vak­fı Ada­na Tem­sil­ci­si Emek­li Al­bay Hü­se­yin Akış, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya’yı zi­ya­ret et­ti. Emek­li Al­bay Hü­se­yin Akış, zi­ya­ret sı­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, vak­fın ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­di. Ada­na Tem­sil­ci­li­ği ola­rak 17 ilin so­rum­lu­luk ala­nın­da ol­duk­la­rı­nı, şe­hit ai­le­le­ri­nin eği­tim gö­ren ço­cuk­la­rı­na, il­köğ­re­tim­den yük­sek li­san­sa ka­dar eği­tim bur­su sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Akış “Vak­fın ge­lir kay­nak­la­rı, vak­fı­mız bün­ye­sin­de­ki şir­ket­le­rin kar­la­rın­dan ve ba­ğış yo­luy­la ya­pı­lan yar­dım­lar­dan olu­şu­yor. Biz ba­ğış top­la­mı­yo­ruz. Gö­nül­lü ba­ğış alı­yo­ru­z” de­di. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ise, ger­çek­le­şen zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifa­de ede­rek Meh­met­çi­ğin, tüm dün­ya­da gü­ven ve te­mi­nat ola­rak bi­lin­di­ği­ni söy­le­di. TSK Meh­met­çik Vak­fı­nın yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı biz­ler de önem­se­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Ka­ya “Na­sıl biz gö­nül ra­hat­lı­ğı içe­ri­sin­de olu­yor­sak va­ta­ni gö­re­vi­ni ya­pan as­ke­ri­mi­zin de gö­nül ra­hat­lı­ğı içe­rin­de ol­ma­sı çok önem­li. Va­ta­ni gö­rev sı­ra­sın­da baş­la­rı­na bir iş ge­lir­se ken­di­le­ri­ne sa­hip çı­kan bir ku­ru­mun ol­du­ğu­nu bil­me­le­ri mut­la­ka as­ker­le­ri­mi­zin de içi­ni fe­rah­la­tı­yor­dur. TSK Meh­met­çik Vak­fı­nın yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı biz­ler de önem­si­yo­ruz. So­nuç­ta bu va­tan he­pi­mi­zin. Va­ta­nı için ca­nı­nı ve­ren kıy­met­li Meh­met­çik­le­ri­miz için ne yap­sak az­dır. Ben bu ve­si­ley­le ça­lış­ma­la­rı­nız­da tek­rar ba­şa­rı­lar di­li­yor zi­ya­re­ti­niz için bir kez da­ha siz­le­re te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.