MERSİN BÜYÜKŞEHİR, TARSUS’TA  MAHALLE YOLLARINDA ASFALT  ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI
Yazar: abdullah - 6 Haziran 2022 Pazartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR, TARSUS’TA MAHALLE YOLLARINDA ASFALT ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

ASFALT ÇALISMALARI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si ekip­le­ri, bir­çok nok­ta­da yol ya­pım iş­le­mi ya­par­ken, Tar­sus’a bağ­lı ova ma­hal­le grup yol­la­rın­da ve mer­kez­le­rin­de de as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Tar­sus Top­çu Ma­hal­le­si’ni Öz­lü­ce ve Ye­ni­ce Ma­hal­le­le­ri­ne bağ­la­yan ve ze­mi­ni ol­duk­ça kö­tü olan 7,5 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki yol­da iyi­leş­tir­me ve çift kat sat­hi as­falt kap­la­ma iş­le­mi­ni ye­ri­ne ge­ti­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, Yük­sek Ma­hal­le­si’ni D400 ka­ra­yo­lu­na bağ­la­yan 4 ki­lo­met­re­lik yol üze­rin­de de sat­hi as­falt kap­la­ma ça­lış­ma­sı­nı ta­mam­la­dı. Ta­rım­sal fa­ali­yet­le­rin yo­ğun ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di­ği Tar­sus’un He­le­ke ile Bal­lı­ca Ma­hal­le­le­ri­ni bağ­la­yan 6,8 ki­lo­met­re­lik yol ağın­da çift kat sat­hi dö­küm iş­le­mi­ni uy­gu­la­yan ekip­ler, Gün­yur­du Ma­hal­le­si’nin mer­ke­zin­de de yak­la­şık 400 met­re sı­cak as­falt kap­la­ma ça­lış­ma­sı yap­tı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, önü­müz­de­ki gün­ler­de bir­çok ma­hal­le yo­lun­da as­falt dö­küm iş­le­mi­ne de­vam ede­cek. Bal­lı­ca Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Rem­zi Ça­lış­kan, “A­na yo­lu­muz sı­fır­dan sat­hi kap­la­ma ola­rak ya­pı­lı­yor. Çok gü­zel, çok ka­li­te­li ya­pı­yor­lar. Baş­ta Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer ol­mak üze­re tüm eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür edi­yo­rum, sağ ol­sun­lar, el­le­ri­ne sağ­lı­k” di­ye ko­nuş­tu.Gün­yur­du Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Sey­di Ka­nar da “İ­ki dö­nem­dir muh­ta­rım, böy­le­si hiz­met bu­gü­ne ka­dar gel­me­di. Bu­ra­sı Gün­yur­du mer­kez, be­nim kö­yüm iki ma­hal­le­den oluş­mak­ta. Bir di­ğer par­ça­mız At­gir­mez. At­gir­mez’de yıl­lar­dır, ça­mur çir­kef­ten in­san­la­rı­mız pe­ri­şan­dı. Ka­na­li­zas­yon, pa­ket arıt­ma, yağ­mur su­yu, hep­si ya­pıl­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne çok te­şek­kür edi­yo­rum. Be­nim kö­yü­mün nü­fu­su 5 bin. 5 bin nü­fus adı­na Va­hap Baş­ka­nı­ma son­suz te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­ru­m” de­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)