BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN’IN  KARDEŞİ İSHAK BOZDOĞAN, SON  YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yazar: abdullah - 6 Haziran 2022 Pazartesi

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN’IN KARDEŞİ İSHAK BOZDOĞAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SON YOLCULUGUNA UGURLANDI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cun­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan kar­de­şi İs­hak Boz­do­ğan, son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. Mer­hum İs­hak Boz­do­ğan için Tar­sus Şe­hir Me­zar­lı­ğın­da dü­zen­le­nen ce­na­ze tö­re­ni­ne Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Me­zit­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ne­şet Tar­han, Tar­sus Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ra­ma­zan Mu­rat Tir­ya­ki ve Tar­sus Ada­let Ko­mis­yon Baş­ka­nı En­gin Koç, Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ebu­be­kir Fil, Tar­sus İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı İnanç Ma­rım, CHP Mer­sin İl Baş­ka­nı Adil Ak­tay, CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik, ÜK Par­ti Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ha­san Po­dak, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer, Tar­sus ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, Der­nek ve Oda Baş­kan ve yö­ne­ti­ci­le­ri, ma­hal­le muh­tar­la­rı ile ka­la­ba­lık bir va­tan­daş ka­tıl­dı. Cenaze töreninde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kuruluş ve kuruluşların da çiçek göndererek Bozdoğan ailesini açılasını paylaştığı gözlerden kaçmadı. Tarsus Müftüsü Ali Can’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında merhum İshak Bozdoğan aile kabristanında toprağa verilirken, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan da taziyeleri kabul etti.