CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, TARSUS  İLÇE BAŞKANI VARAL’I KABUL ETTİ
Yazar: abdullah - 4 Haziran 2022 Cumartesi

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, TARSUS İLÇE BAŞKANI VARAL’I KABUL ETTİ

KILIÇDAROGLU-VARAL

CUM­HU­Rİ­YET Halk Par­ti­si (CHP) Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin Tar­sus il­çe ör­gü­tü ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan ‘Da­ya­nış­ma Ek­me­ği Pro­je­si’nin, ül­ke­nin içi­ne sü­rük­len­di­ği eko­no­mik dar­bo­ğaz dö­ne­min­de ör­nek bir dav­ra­nış ol­du­ğu­nu söy­le­di. CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral’ı, TBMM’de­ki ma­kam oda­sın­da ka­bul et­ti. CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Cen­giz Gök­çel, Tar­sus il­çe Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Bel­da Bo­roğ­lu ve İl­çe Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Adil Bal’ın da ha­zır bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­te, Baş­kan Ozan Va­ral, ba­ğış­la­nan un­la­rın, gö­nül­lü ka­dın­lar ta­ra­fın­dan yuf­ka ek­mek ya­pı­la­rak va­tan­daş­la­ra ulaş­tı­rıl­dı­ğı ‘Da­ya­nış­ma Ek­me­ği Pro­je­si’ ile il­gi­li bil­gi­ler ver­di. ‘HİÇ­BİR ÇO­CUK YA­TA­ĞA AÇ GİR­ME­YE­CEK’ Ül­ke­nin içi­ne sü­rük­len­di­ği du­rum­dan çı­kı­şın er­ken se­çim ol­du­ğu­nu yi­ne­le­yen CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, her­gün ge­len zam­lar ne­de­niy­le yurt­taş­la­rın, en te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı da­hi kar­şı­la­ya­maz du­ru­ma ge­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li Be­le­di­ye­le­rin sos­yal pro­je­le­riy­le va­tan­daş­la­rın yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Ge­nel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ör­güt­le­ri­miz de ger­çek­ten gü­zel ça­lış­ma­la­ra im­za atı­yor­lar. Tar­sus İl­çe ör­gü­tü­müz ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan ‘Da­ya­nış­ma Ek­me­ği’ ça­lış­ma­sı ör­nek bir pro­je. Eme­ği ge­çen her­ke­si kut­lu­yo­rum. Tar­sus biz­ler için özel bir yer. Her za­man söy­le­di­ği­miz gi­bi CHP ik­ti­da­rın­da hiç­bir ço­cuk ya­ta­ğa aç gir­me­ye­cek­tir. Be­le­di­ye­le­ri­miz ve ör­güt­le­ri­miz yap­tık­la­rı ör­nek ça­lış­ma­lar­la bu­nu gös­ter­miş­ler­di­r” de­di. GE­NEL BAŞ­KA­NA YUF­KA EK­MEK GÖ­TÜ­RÜL­DÜ Yo­ğun prog­ra­mı­na rağ­men ka­bu­lün­den do­la­yı Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’na te­şek­kür­le­ri­ni ile­ten İl­çe Baş­ka­nı Av.Ozan Va­ral ise Tar­sus’tan gö­tür­dü­ğü yuf­ka ek­mek­ler­den ik­ram et­ti. Tar­sus İl­çe Ör­gü­tü ola­rak prog­ram­lı şe­kil­de sü­rek­li ma­hal­le zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­duk­la­rı­nı ifa­de eden İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, “Git­ti­ği­miz her yer­de ai­le des­tek­le­ri si­gor­ta­sı­nı an­la­tı­yo­ruz. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin des­tek­le­riy­le köy­le­ri­miz­de ‘Köy Şen­lik­le­ri’ dü­zen­le­ye­rek, sos­yal içe­rik­li, eği­ti­ci, öğ­re­ti­ci ve eğ­len­ce­li ak­ti­vi­te­ler ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Top­lan­tı­lar dü­zen­li­yo­ruz ve top­lu­mun her ke­sim­le­ri ile gö­rü­şe­rek dü­şün­ce­le­ri­ni alı­yo­ruz; pro­je­le­ri­miz­den ve ça­lış­ma­la­rım­dan bah­se­di­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Baş­kan Va­ral, "Par­ti­mi­zin ik­ti­dar yol­cu­lu­ğun­da İl­çe ör­gü­tü­müz, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin te­mel de­ğer­le­rin­den ta­viz ver­me­den, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün işa­ret et­ti­ği yol­da bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de yü­rü­me­ye de­vam ede­cek­tir" de­di. Zi­ya­ret­te, İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral ta­ra­fın­dan, Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’na il­çe ör­gü­tü fa­ali­yet ra­po­ru tes­lim edil­di. Baş­kan Va­ral, Ge­nel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu’na Tar­sus‘­ta ki ör­güt ça­lış­ma­la­rı ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­me ra­po­ru ve­re­rek Tar­sus­‘a da­vet et­ti ve bu pa­zar da­hi ya­pı­la­cak bir se­çi­me il­çe yö­ne­ti­mi, ka­dın, genç­lik kol­la­rı, ma­hal­le tem­sil­ci­le­riy­le, san­dık gö­rev­li­le­riy­le bir­lik­te ha­zır ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Ay­rı­ca, Tar­sus­‘un de­ğer­le­rin­den Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Ge­le­nek­sel El Sa­nat­la­rı Sa­nat­ka­rı Kün­de­ka­ri Ne­zi­hi Ünal De­mir­taş ta­ra­fın­dan iş­le­nen el eme­ği ah­şap oy­ma St. Pa­ul Ku­yu­su tab­lo­su, Ge­nel Baş­ka­na su­nul­du. Baş­kan Va­ral, ay­rı­ca Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Se­yit To­run ve Ve­li Ağ­ba­ba ile İz­mir Mil­let­ve­ki­li, Ku­rum­sal İle­ti­şim­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Tun­cay Öz­kan­‘ı ma­kam­la­rın­da zi­ya­ret et­ti. CHP İl­çe Baş­ka­nı Va­ral ve be­ra­be­rin­de ki he­yet, Ge­nel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu’nun haf­ta­lık grup top­lan­tı­sı­na ka­tı­la­rak, gün­de­me da­ir yap­tı­ğı önem­li açık­la­ma­la­rı da din­le­di­ler.                (CHP        TAR­SUS İL­ÇE)