TARSUS BELEDİYESİ, ATA VE YERLİ  TOHUMLARDAN YETİŞTİRDİĞİ 2 MİLYON  YAZLIK FİDEYİ ÜRETİCİLERE DAĞITTI
Yazar: abdullah - 3 Haziran 2022 Cuma

TARSUS BELEDİYESİ, ATA VE YERLİ TOHUMLARDAN YETİŞTİRDİĞİ 2 MİLYON YAZLIK FİDEYİ ÜRETİCİLERE DAĞITTI

ATA VE YERLI TOHUM

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan, Ata mi­ra­sı olan yer­li to­hum­la­rın yay­gın­laş­tır­ma­sı­nı sağ­la­mak, üre­tim ya­pan çift­çi­le­rin ih­ti­yaç duy­du­ğu to­hum ve fi­de­le­ri te­min et­mek adı­na, üre­ti­ci­le­re des­tek ol­ma­ya de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da Tar­sus Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan üre­ti­ci, çift­çi ve va­tan­daş­la­ra top­lam 2 mil­yon adet yaz­lık fi­de da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di. ‘Mi­ras’ pro­je­si kap­sa­mın­da Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü­nün ko­or­di­ne­sin­de te­min edi­len ve yer­li to­hum­lar­dan üre­ti­len fi­de­ler çift­çi­le­re üc­ret­siz da­ğı­tı­la­rak kır­sal kal­kın­ma­nın önü­nü aç­mak için önem­li adım­lar atı­lı­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de ku­ru­lan gen ban­ka­sın­dan ye­ti­şen ata ve yer­li to­hum yaz­lık fi­de­ler, Bi­ber çe­şit­le­ri (kıl bi­be­ri acı, tat­lı, tur­şu­luk bi­ber, dol­ma­lık bi­ber), ka­vun, do­ma­tes, sa­la­ta­lık fi­de­le­ri, üre­ti­ci­le­re üc­ret­siz ola­rak da­ğı­tıl­dı. Top­lam 2 mil­yon adet da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ri­len fi­de­ler, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın ka­tı­lı­mı ile Be­le­di­ye te­sis­le­rin­de çift­çi­le­re ve va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz da­ğı­tıl­dı. Tar­sus Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü­nün ko­or­di­ne­sin­de te­min edi­len ve yer­li to­hum­lar­dan üre­ti­len fi­de­le­rin da­ğı­tı­la­rak kır­sal kal­kın­ma­nın önü­nü aç­mak için önem­li adım­lar atıl­dı­ğı be­lir­til­di. Ger­çek­leş­ti­ri­len fi­de da­ğı­tı­mın­dan fay­da­la­nan çift­çi­ler bu hiz­met­ler­den bü­yük mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı di­le ge­tir­di. “Çift­çi­mi­ze De­ğe­r” Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ise Ata ve yer­li to­hu­mun­dan üre­ti­len fi­de­le­rin ço­ğal­tı­la­rak ge­le­ce­ğe ta­şın­ma­sı ko­nu­sun­da çift­çi­le­re yö­ne­lik tav­si­ye­le­ri­ni şu söz­ler­le di­le ge­tir­di,”Bu­ra­da as­lın­da bir şe­yi ba­şa­rı­yo­ruz. Pay­laş­ma­yı, da­ya­nış­ma­yı ve bun­la­rın gü­zel­li­ği­ni or­ta­ya koy­ma­yı. Bu­ra­da­ki bü­tün pa­ra, pul, mal, mülk siz­le­rin, Tar­sus hal­kı­nın. 2 mil­yon fi­de da­ğı­tı­la­cak. Ama bi­li­yor­su­nuz bü­yük ve tek bir özel­li­ği­miz var; Ata to­hu­mu ola­cak, yer­li ola­cak. Biz mil­li­yet­çi­li­ği böy­le be­ğen­dik. Çe­şi­de ba­kı­yor­su­nuz de­mek ki bam­baş­ka bir ta­rım var­mış. Zor­luk çok mu? Çok. Gir­di­le­re ba­kı­yor­su­nuz, ma­li­yet gir­di­le­ri­ne ina­nıl­maz yük­sel­di. Ba­zen yap­tı­ğı har­ca­ma­lar alın te­ri, ürü­nü al­dı­ğı za­man bu­nun hak­kı­nı bi­le çı­kar­ta­mı­yor. O ma­li­yet gir­di­le­ri­ni kar­şı­la­mı­yor bi­le. Bir ta­raf­ta zam­la­ra ba­kı­yor­su­nuz. Elek­trik, su, to­hum, güb­re ya­ni bu­nun al­tın­da ezi­len bir halk var. El­bet­te ki bu hal­kın ya­nın­da ola­cak tek önem­li yer,  on­la­rın ken­di ye­rel yö­ne­ti­ci­le­ri­dir. Ye­rel yö­ne­ti­ci­ler­le kol ko­la gi­rip bir­lik­te ba­şar­ma, bir­lik­te so­nu­cu or­ta­ya koy­mak önem­li­di­r” de­di. Baş­kan Boz­do­ğan, “Tar­sus Be­le­di­ye­si de siz­ler­le bir­lik­te ba­şa­ra­cak. Ya­rın üret­tik­le­ri­mi­zi, ku­rut­ma ma­ki­ne­le­riy­le taç­lan­dı­ra­ca­ğız. Kat­ma de­ğer­le­ri­ni ko­ya­ca­ğız. Şu­ra­da halk mar­ke­ti­miz var. Bu üret­tik­le­ri­mi­zi bu kat­ma de­ğer­le­ri­ni koy­du­ğu­muz, ku­rut­tuk­la­rı­mı­zı ürün­le­ri de­ğer­len­di­rip po­zi­tif ar­tı­ya ge­çi­re­ce­ğiz. O yüz­den siz­ler­den tek bir is­te­ğim var. Bir mü­ca­de­le ve­ri­lir­ken bu mü­ca­de­le­yi sa­de­ce bir ki­şi ve­rip baş­ka­la­rı sey­ret­me­ye­cek. Biz bir­lik­te ve­re­ce­ğiz bu mü­ca­de­le­yi. Mü­dü­rüy­le, baş­kan yar­dım­cı­sıy­la, mü­hen­di­siy­le, çift­çi­siy­le, köy­lü­süy­le, iş­çi­siy­le hep bir­lik­te öre­ce­ğiz. Ne söy­ler­ler­se söy­le­sin­ler. Gü­zel olan tek bir şey var, ken­ti­mi­zin ya­şam ka­li­te­si­ni yük­selt­mek, sağ­lık­lı ve mut­lu ya­şa­mak ve bu şe­kil­de in­san­la­rın yüz­le­ri­nin gül­me­si. Ve bi­ze de bu­nu en çok ve­re­cek olan tek yer, top­rak­tır. O top­ra­ğa ne ka­dar iyi ba­kar­sak so­nu­cu­nu gö­rü­rü­z” ifa­de­si­ni ku­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)