Ç.YAYLA BELEDİYE  MECLİSİ TOPLANDI
Yazar: abdullah - 3 Haziran 2022 Cuma

Ç.YAYLA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

ÇAMLIYAYLA BELEDIYE MECLISI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Mec­li­si, 2022 yı­lı Ha­zi­ran ayı ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­tir­di. Say­gı du­ru­şu son­ra­sın­da Be­le­di­ye Mü­dür­lük­ler­den ge­len ev­rak­lar oku­na­rak ka­ra­ra bağ­lan­dı. Di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mün­de söz alan Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, alı­nan ka­rar­la­rın Çam­lı­yay­la il­çe­si­ne ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lu­nur­ken “Bu­gün tek gün­de­mi­miz Çam­lı­yay­la. Siz­ler­le hep bir­lik­te il­çe­mi­zi da­ha iyi­ye, da­ha gü­ze­le ulaş­tır­ma­nın gay­re­ti içe­ri­sin­de­yiz. Bu dö­nem gü­zel bir uyum ya­ka­la­dık ve bu­nu sür­dü­rü­yo­ruz.Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ha­re­ket et­me­ye, des­tek­le­riy­le biz­le­re güç ve­ren tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­ma­ya bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.