ESNAF ODASI BAŞKANI UÇAK, KASAP  ESNAFININ SIKINTILARINI BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN İLE PAYLAŞTI
Yazar: abdullah - 3 Haziran 2022 Cuma

ESNAF ODASI BAŞKANI UÇAK, KASAP ESNAFININ SIKINTILARINI BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN İLE PAYLAŞTI

KASAP ESNAFI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ka­sap­lar Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Na­il Uçak, uzun sü­re­den bu ya­na be­si­ci­le­rin ve ka­sap­la­rın cid­di ma­na­da sı­kın­tı­lar ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. Na­il Uçak, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan'ı zi­ya­ret ede­rek, ka­sap es­naf­la­rı­nın ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rı gün­de ge­tir­di. Ka­sap es­na­fı­nın so­run ve ta­lep­le­ri ile il­gi­li Baş­kan Boz­do­ğan ile is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nan Na­il Uçak, zi­ya­ret­le il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Tar­sus’ta­ki ka­sap es­na­fı­mı­zın için­de bu­lun­du­ğu sı­kın­tı­lı gün­le­rin el­bir­li­ğiy­le na­sıl aş­ma­mız ge­rek­ti­ği üze­ri­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ile bir ta­kım fi­kir alış­ve­riş­le­rin­de bu­lun­duk. Bu zi­ya­ret sı­ra­sın­da yak­laş­mak­ta olan Kur­ban Bay­ra­mı ile il­gi­li ge­re­ken dü­zen­le­me­le­ri ya­pa­ca­ğı­mı­zı ken­di­si­ne ilet­tik. Ben bu ve­si­ley­le kıy­met­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı­ma gös­ter­miş ol­du­ğu il­gi­den ötü­rü şah­sım ve ka­sap es­na­fım adı­na şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.