DANİYAL AVŞAR: “SAĞLIKLI  BİR YAŞAM İÇİN, SÜT VE SÜT  ÜRÜNLERİNİ TÜKETMELİYİZ”
Yazar: abdullah - 3 Haziran 2022 Cuma

DANİYAL AVŞAR: “SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİ TÜKETMELİYİZ”

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERI TÜKETIMI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Süt Ürün­le­ri ta­rım­sal Üre­ti­ci­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Da­ni­yal Av­şar, sağ­lık­lı bir ya­şam için süt ve süt ürün­le­ri­nin tü­ke­ti­mi­ni alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­me­miz ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Da­ni­yal Av­şar, 1 Ha­zi­ran Dün­ya Süt Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da bü­yü­me­yi ve ge­liş­me­yi sağ­la­yan sü­tün, has­ta­lık­la­ra kar­şı vü­cut di­ren­ci­ni ar­tı­ran önem­li be­sin kay­nak­la­rı­nın ba­şın­da gel­di­ği­ni be­lir­te­rek “Ön­ce­lik­le şu­nu be­lirt­mek is­te­rim ki, Bir­lik ola­rak Tar­sus’ta ka­li­te­li süt üre­ti­mi nok­ta­sın­da cid­di yol al­dık. Üye­le­ri­mi­zin kar­şı­laş­tık­la­rı so­run­la­rın çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı ve ka­li­te­li süt üre­ti­mi­nin sür­dü­rü­le­bil­me­si ama­cıy­la ça­lı­şa­rak, ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lu­nu­yo­ruz. Kıy­met­li üre­ti­ci­le­ri­mi­zin eme­ğiy­le üre­ti­le­rek tü­ke­ti­me su­nu­lan sü­tü kü­çük yaş­lar­da tü­ket­me­ye baş­la­ma­lı ve süt iç­me­yi alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­me­li­yiz. Bu ve­si­ley­le süt ve süt ürün­le­ri­nin tü­ke­ti­mi­nin art­ma­sı di­le­ğiy­le tüm üre­ti­ci­le­ri­miz ve hal­kı­mı­zın 1 Ha­zi­ran ‘Dün­ya Süt Gü­nü’nü kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.